Docenta Linarda Rozentāla projekts "Panākumspēja sabiedrības ilgtspējīgai un integrālai attīstībai kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” gadījuma kontekstā: pārskats 01.03.2022 -31.05.2022

Pārskata periodā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.maijam īstenoju pētniecības kompetenču pilnveidi, turpinot strādāt pie monogrāfijas izstrādes praktiskās teoloģijas un baznīcas vēstures nozarē “Atdzimšana un atjaunošanās. Vai kristietība 21. gadsimtā var kļūt par sabiedrības integrālas attīstības celmlauzi un vizionāru”.

Pārskata periodā veicu darbu pie zinātniskā raksta “Kustība “Atdzimšana un atjaunošanās”   un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas loma Latvijas Trešās Atmodas procesos” (darba nosaukums)  izstrādes.

Pētniecības darba ietvaros iepazinos Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) arhīvā esošajiem materiāliem. Pētniecības gaitā analizēju arhīva materiālus lietā “Hronoloģiski dokumenti par plaisu dzimtenes Baznīcā 1987.g. I un II”, “Vilis Vārsbergs” un citās,  t.sk. LELBA prezidenta V.Vārsberga, LELBA ģenerālsekretāres A.Pūliņas, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) trimdā arhibīskapa A.Lūša, LELB arhibīskapa Ē.Mestera, mācītāju U.Cepures, E.Ķiploka, M.Plātes, Helsinki-86 grupas, kustības “Atdzimšana un atjaunošanās”, Latvijas PSR Reliģijas lietu Pilnvarotā E.Kokara-Tropa, radio “Brīvā Eiropa” žurnālista P.Brūvera, Kuldīgas draudzes pārstāves J.Rimmas un citu draudzes pārstāvju, mācītājas V.Bitēnas, prāvesta J.Bērziņa, J.Barkana, J.Ziemeļa, Ā.Tomsona, prāvesta J.Liepiņa, mācītāju J.Rubeņa, J.Cālīša, R.Feldmaņa, K.Gailīša, ASV Kongresa senatora E.Feigena (E.F.Feighan) saraksti, rakstus, citus materiālus. Pētniecības darbā analizēju ziņojumus par trimdas baznīcu pārstāvju braucieniem uz Latvijas PSR, LELBA 5.Sinodes rezolūciju par baznīcu Latvijā (1987.gada 11.oktobrī), 1988.gada 17. un 18.oktobra LELB Mācītāju konferences protokolu un Satversmes projektu, LELB mācītāju iesniegumus LELB Satversmes komisijai 1987.gadā, LELBA Pārvaldes darba grupas “Par palīdzību Latvijas baznīcai” konsultācijas sanāksmju protokolus, M.Plātes Latvijas Ev.lut. Baznīcas Teoloģijas semināra nobeiguma darbu “Cilvēka apziņas struktūra un Svēto Rakstu interpretēšana” (1982), LELBA Palīdzības nozares atskaites par LELB mācītājiem un baznīcas darbiniekiem no ASV līdzi paņemtajām un Rīgā iepirktajām mantām (1988-1989), laikraksta “LELBA Ziņas” izdevumus,  LELB Virsvaldes prezidija sēžu, LELBA Pārvaldes sēžu, LELBAs Palīdzības nozares darba grupas sēžu protokolus.

Veicot izglītības darbību pētījumu “Kristīgās kopienas panākumspēja, veidojot jaunu sabiedrības ilgtspējas modeli 21.gadsimtam”, turpināju iepazīties ar iniciatīvu “Iekšējās attīstības mērķi“ (Inner Development Goals) un digitāli apguvu iniciatīvas pirmā starptautiskā samita videoierakstus un materiālus, kurš notika 2022.gada 29. aprīlī Stokholmā un attālināti. Iniciatīva uzskata, ka bez cilvēka iekšējās attīstības nav iespējams sasniegt ANO nospraustos ilgtspējīgās attīstības mērķus un nodrošināt ilgtspējīgu pasaules attīstību. Tā ir izstrādājusi izveidojusi 23 iekšējās kompetences un mērķus, kas nepieciešami cilvēces ilgtspējīgai attīstībai. Ja reliģiskās kopienas tos redzētu kā daļu no savas darbības stratēģijas, tad draudzes un baznīcas varētu kļūt par cilvēces ilgtspējīgas attīstības vieniem no dzinējspēkiem.

Izstrādājot vadlīnijas par Latvijas kristīgās kopienas panākumspēju, lomu un pienākumiem pilsoniskās sabiedrības veidošanā valsts ilgtspējīgai attīstībai, 2022. gada 4.martā ar referātu “Kā veidot baznīcu nākotnei” piedalījos Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes un Rīgas Lutera draudzes organizētajā attālinātajā konferencē “Baznīca krustcelēs: pielāgot, transformēt, ļaut nomirt?” un pārskata periodā veicu vairākas konsultācijas par baznīcas nākotnes modeļiem ar autoru, teologu, integrālās kristietības ekspertu Tīlmani Habereru (Vācija) - tiešsaistē 2022.gada 1.martā, klātienē 2022.gada 28.martā Minhenē.

2022.gada 1.aprīlī iesniedzu LU 80. zinātniskās konferences Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijas sēdes "Reliģijas loma mainīgajā pasaulē" priekšlasījuma "Draudze no jauna un citādāk - reliģijas potenciāls pieaugošas kompleksitātes apstākļos" tēzes publicēšanai tēžu krājumā.

2022.gada 10.martā atrados komandējumā Jēkabpilī, kur veicu interviju ar kustības "Atdzimšana un atjaunošanās" garīgo līderi, mācītāju Modri Plāti par kustības "Atdzimšana un atjaunošanās" izveidošanās priekšnoteikumiem 1981.-1987.gados, aktīvo kustības darbības posmu 1987.-1989.gados, kā arī par tās darbības izbeigšanas iemesliem pēc 1989.gada aprīļa.

 Laikā no 2022.gada 26.aprīļa līdz 23.maijam atrados Vašingtonā, Čikāgā, Lansingā, Kalamazū (ASV). Komandējumā laikā piedalījos Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē (LELBP) Virsvaldes plenārsēdē Vašingtonā un uzstājos tajā ar priekšlasījumu “Kā šodienas cilvēki ienāk baznīcā? Kā saglabāt viņos piederību draudzei?” un vadīju diskusiju par tēmu "Baznīcas nākotnes modeļi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai”, diskutējot par baznīcas patreizējo stāvokli un tās nākotnes prognozēm. Veicu konsultācijas ar A.Vārsbergu-Pāži par V.Vārsberga un LELBA ieguldījumu starptautiskā atbalsta sniegšanā kustībai "Atdzimšana un atjaunošanās" 1987.-1989.gados, veicu konsultācijas ar LELBP arhibīskapi L.Zušēvicu par baznīcas nākotnes modeļiem un LELBA atbalstu pārmaiņām luteriskajā baznīcā Latvijā 20.gs.80.gadu beigās, kā arī LELBP ilgtspējīgiem darbības modeļiem Latvijā. Līdztekus veicu konsultācijas ar Čikāgas Ciānas draudzes (ASV) mācītāju G.Puidzu,  Klīvlandes (ASV) draudzes mācītāju S. Eglīti, Bostonas (ASV) draudzes mācītāju I.Safinu, LELBP Lielbritānijas pārstāvi U.Torsteri un Lansingas, Kalamazū un Grandrapidu (ASV) draudžu mācītāju A.Greiemu par baznīcas nākotnes modeļiem, kā arī konsultācijas ar LELB arhīva vadītāju J.Pūliņu. Komandējuma laikā veicu pētniecības darbu LELBA arhīvā Čikāgā. Praksē iepazinu un aktīvi tajās līdzdarbojos, analizējot to adaptācijas iespējas Latvijā, vairākas laikmetīgas dievkalpojuma formas (Vašingtonas, Čikāgas Ciānas, Kalamazū latviešu draudzēs). 

Iepriekšējā pārskata periodā sagatavotais otrais priekšlasījums sabiedrības informēšanai tiešsaistes nodarbību ciklā par baznīcas un draudzes nākotnes modeļiem Latvijā, ar kuru iepazīstināju Rīgas Lutera draudzes dzīves veidotāju komandu 2022.gada 29.janvārī, ir publicēts www.youtube.com/user/Rigasluteradraudze.

Pārskata periodā ievietoju savā Facebook profilā aicinājumu atsaukties aculicieniekiem, kuri atceras no savas pieredzes 20. gadismta 80.gadu beigas luterāņu baznīcā vai kaut ko precīzāk saistībā kustību “Atdzimšana un atjaunošanās” ar lūgumu savas atmiņas uzrakstīt un atsūtīt līdz šī gada 1.septembrim.