Teoloģijas, reliģijpētniecības un kultūrvēstures žurnāls "Ceļš"

Žurnāls iznāk reizi gadā ar rakstiem gan latviešu, gan angļu valodā. Žurnāls "Ceļš" (pirmoreiz iznācis 1935. gadā,  atjaunots 1988. gadā) ir atjaunotās Latvijas Universitātes anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā.

"Ceļš" nav piesaistīts konkrētai reliģiskai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas – salīdzinošo reliģijpētniecību, baznīcas vēsturi, reliģijas socioloģiju, reliģijas filozofiju, tekstkritiku, biblisko teoloģiju u.c. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē. 

Žurnālu var iegādāties Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā (Aspazijas bulv. 5), kā arī lielākajās Latvijas grāmatnīcās. Žurnāls pieejams arī elektroniskā formātā (ISSN 1407-7841) https://doi.org/10.22364/cl. Iepriekšējie žurnāla numuri: Nr. 73Nr. 72Nr. 71Nr. 70Nr. 69Ceļš arhīvs (LU repozitorijs).

Visiem autoriem ir jāiepazīstas ar "Publicēšanas ētikas vadlīnijām un ar publicēšanu saistītām nelikumīgām darbībām" (dokuments angļu valodā). 

 

Vadlīnijas autoriem

 1. Par iesniegtā raksta izskatīšanu un publicēšanu autoram nav jāmaksā nekāda samaksa. 
 2. Jebkuš var iesniegt pirms tam nepublicētu rakstu žurnālam "Ceļš", kas nav iesniegti izvērtēšanai publikācijai citos zinātniskajos izdevumos. Raksta iesniegšana, lai iegūtu vairākas publikācijas ir neētiska publicēšanās prakse un ir nepieņemama. Tikai gadījumā, kad autors un redaktori ir vienojušies par raksta atkārtotu publikāciju, tā ir pieņemama, bet tajā noteikti jābūt iekļautai atsaucei uz primāro publikāciju.
 3. Raksts tiek iesniegts latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā vai angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu valodā;
 4. Autori var iesniegt rakstus publicēšanai jebkurā brīdī, bet tie nedrīkst tikt publiskoti līdz žurnāla oficiālajam publicēšanas laikam (kad tas ir iespiests un eektroniski pieejama gala versija). Autoriem ir atļauts rakstu pēc tam ievietot savas institūcijas, kā arī cita veida repozitorijos. 
 5. Raksta apjomam jābūt no 20 000 līdz 40 000 zīmēm (ieskaitot tukšumzīmes);
 6. Rakstam var pievienot ilustratīvo materiālu (ne vairāk kā 5 ilustrācijas); 
 7. Pēc raksta iesniegšanas divi anonīmi eksperti izvērtē satura zinātnisko kvalitāti, novitāti un atbilstību numura tēmai (ja tāda ir);
 8. Autora pienākums ir redkolēģijas noteiktā laikā iestrādāt tekstā redakcijas un recenzenta rakstiskās piezīmes, kuras uzskatāmas par pamatotām.

Raksts jāiesniedz, sūtot uz e-pastu valdis.teraudkalns@lu.lv; jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz norādīto e-pastu vai zvanīt +371 67034433.

Prasības raksta noformēšanā

 1. Raksta sākumā jāietver šāda informācija: raksta nosaukums; informācija par autoru: vārds un uzvārds, zinātniskais grāds, pārstāvētā zinātniskā institūcija;
 2. Raksts jānoformē, ievērojot šādus parametrus: teksta redaktors – MS Word, fonts – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpe starp rindām 1,5. Virsraksts – 12 (Caps Lock), apakšvirsraksti – 12 (bold);
 3. Raksts jāpapildina ar kopsavilkumu angļu valodā (Summary) 5000–6000 zīmju apjomā (ieskaitot tukšumzīmes);
 4. Ilustratīvais materiāls iesniedzams atsevišķā failā jpg vai tif formātā;
 5. Ja rakstam ir pievienots ilustratīvais materiāls, raksta autors apstiprina, ka netiek pārkāptas šī materiāla autortiesības;
 6. Iesniedzot ilustratīvo materiālu, atsevišķā failā jānorāda tā paraksts un autors. Rakstā jāatzīmē vieta, kur ilustratīvais materiāls jāiemaketē;
 7. Atsauces jāveido kā zemsvītras piezīmes (footnotes).
 

Redkolēģijas pienākumi

 1. Žurnāla "Ceļš" redkolēģijai ir tiesības bez tālāka paskaidrojuma noraidīt rakstus, kuri rada aizdomas par plaģiātismu vai demonstrē attieksmi, kas ir pretrunā ar LU noteikto akadēmiskās ētikas kodeksu;
 2. Redkolēģijas locekļi informē autoru par jebkādiem iespējamiem interešu konfliktiem;
 3. Redkolēģija vērtē vienīgi raksta zinātnisko kvalitāti, novitāti un atbilstību numura tēmai (ja tāda ir);
 4. Žurnāla "Ceļš" atbildīgais redaktors ir atbildīgs par raksta nosūtīšanu izvērtēšanai diviem anonīmiem recenzentiem, kuri redkolēģijas noteiktajā laikā sniedz kvalificētu atzinumu par manuskripta iespējamu publicēšanu, noraidīšanu vai nepieciešamajiem uzlabojumiem un precizējumiem;
 5. Redkolēģija uzņemas pilnu atbildību par iesniegtā raksta publicēšanu un apliecina, ka pieņemto lēmumu nenosaka un neietekmē nekādas savtīgas intereses;
 6. Žurnāla redkolēģija nodrošina raksta rediģēšanu. Neskaidrību gadījumā redaktora labojumi tiek saskaņoti ar rakstu autoru;
 7. Izdevēji un redkolēģija veic nepieciešamās darbības, lai identificētu un novērstu rakstu publicēšanu, kurā notikuši jebkādi pētniecības un ētikas pārkāpumi; 
 8. Izdevēji un redkolēģija nekādā gadījumā neveicina šādus pārkāpus, kā arī neļauj tiem apzināti notikt; 
 9. Gadījumā, ja žurnāla izdevējs vai redkolēģija tiek informēta par pētniecības pārkāpumiem kādā no žurnālā publicētajiem rakstiem, piemēram, bet ne tikai, par plaģiātismu, citātu manipulāciju, viltotiem datiem, izdevējs un rekolēģija rīkosies, vadoties pēc COPE vai tām ekvivalentām vadlīnijām, risinot šo situāciju; 
 10. Izdevēji un redkolēģija publicēs labojumus, precizējumus, informāciju par raksta atsaukšanu un atvainošanos nepieciešamības gadījumā. Nepieciešamie labojumi tiks paziņoti pēc publikācijas drukātajā un e-versijas izdevumā.

Autoru pienākumi

 1. Iesniedzot rakstu, autors apliecina, ka šis pētījums ir viņa oriģināldarbs, kas nav iepriekš publicēts un vienlaikus nav iesniegts publicēšanai nevienā citā zinātniskā izdevumā; 
 2. Ir aizliegts publicēt vienu un to pašu rakstu vairāk kā vienā žurnālā; 
 3. Ja raksta autors ir izmantojis citu autoru darbu fragmentus, tiem ir jābūt atbilstoši dokumentētiem un citētiem (skat. „Prasības raksta noformēšanā”);
 4. Pēc redkolēģijas pieprasījuma autoram jābūt gatavam nedēļas laikā iesniegt nepieciešamos papildu datus, kas šaubu gadījumā apstiprina iesniegtā manuskripta autorību;
 5. Autoriem ir jānorāda informācija par saņemto papildu finansējumu pētījuma izstrādei, ja tāds ir; 
 6. Visiem autoriem jābūt veikušiem būtisku ieguldījumu pētniecībā;
 7. Visiem autoriem ir pienākums veikt labojumus kļūdu gadījumā, ja tādas tikas konstatētas, vai pat atsaukt raksta publicēšanu;
 8. Autoriem nekavējoties jāinformē atbildīgais redaktors, ja viņi pamana kļūdas publicētajā rakstā, it īpaši, ja tās varētu ietekmēt datu interpretāciju vai informācijas uzticamību. Tā ir korespondējošā autora atbildība un pienākums sazināties ar pārējiem līdzautoriem un saskaņot jebkādus labojumus vai pat raksta atsaukšanu. Nepieciešamie labojumi tiks paziņoti pēc publikācijas drukātajā un e-versijas izdevumā.  
 

Recenzentu pienākumi

 1. Recenzentiem jāapliecina, ka viņiem nav nekādu interešu konfliktu un ka recenzijā tiks vērtēta vienīgi raksta zinātniskā kvalitāte, novitāte un atbilstība numura tēmai (ja tāda ir);
 2. Recenzenti nedrīkst izplatīt ne rakstisku, ne mutisku informāciju, kas saistīta ar izvērtējamo manuskriptu un tā konfidencialitāti;
 3. Ja recenzenta rīcībā ir pierādāma informācija, kas varētu būt pietiekams iemesls manuskripta noraidīšanai, viņam tā nekavējoties jādara zināma atbildīgajam redaktoram;
 4. Ja recenzents uzskata, ka ir pamatoti iemesli, kas neļaus viņam izvērtēt rakstu, viņam par to nekavējoties jāinformē žurnāla atbildīgais redaktors, lai rakstu varētu nodot izvērtēšanai citam recenzentam.

Zinātniskās redakcijas kolēģija

Atbildīgais redaktors: Dr. phil. profesors Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitāte

 • Dr. phil. profesors Normunds Titāns, Latvijas Universitāte
 • Dr. theol. profesore Dace Balode, Latvijas Universitāte
 • Dr. art. profesors Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Dr. theol. profesors Ralfs Kokins, Latvijas Universitāte
 • Dr. theol. docente Elizabete Taivāne, Latvijas Universitāte
 • Dr. theol. profesors Riho Altnurme, Tartu Universitāte (Tartu Ülikool), Igaunija
 • Ph. D. asociētais profesors Juris Dreifelds, Broka Universitāte (Brock University), Kanāda
 • Ph. D. Mārtins Pērsijs (Percy), Kristus baznīcas koledža (Christ Church, Oxford University), Lielbritānija
 • Dr. profesors Stefans Šreiners (Schreiner), Tībingenes Universitāte (Universität Tübingen), Vācija
 • Ph. D. Džeims Vudvords (Woodward), Sārama koledža (Sarum College), Lielbritānija
 • Dr. theol. habil., Dr. rer. soc. profesors Hanss Georgs Zīberts (Ziebertz), Vircburgas Universitāte (Universität Wüerzburg), Vācija