"Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē”

Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes un tās koledžu – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas akadēmiskā personāla izaugsmes un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana. Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada novembris – 2022. gada 30. septembris.

Projekta ietvaros LU TF mācībspēkiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, stažējoties dažādās ar teoloģijas un reliģijpētniecības jomām saistītās Latvijas organizācijās.

Valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ar nosaukumu "Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturisko lūzumu punktos”. Teoloģijas fakultāte projekta ietvaros izstrādā pētījumu "Latviešu luterāņu draudžu identitāšu transformācija 20. gs. 60.-70. gados Latvijas diasporā".

Pētnieks – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns. Projekta īstenošanas termiņš 3 gadi no 2018. gada decembra – 2021. gada decembrim.

“Dzimumu politikas jautājums Latvijas Evaņģēliski luteriskajās baznīcās 21. gadsimtā”, kura ietvaros TF pētnieku grupa pētīs pašreizējo situāciju dzimumu politikas jautājumā Latvijas un ar Latviju saistītajās Evaņģēliski luteriskajās baznīcās. Ar pētījuma palīdzību pētnieku grupa vēlas izgaismot un identificēt problēmsituācijas, to cēloņus un iezīmēt iespējamās risinājumu perspektīvas. Tāpat nozīmīgs uzdevums ir aktualizēt šo tēmu, rosinot diskusiju par to baznīcu iekšienē, draudzēs un sabiedrībā, kā arī nodrošināt jauno pētnieku ataudzi.

  • Roberta Akmentiņa disertācijas “Rakstnieka Augusta Saulīša pasaules uzskata problēmu aktualitāte” izdošana. Finansē LU Zinātniskās attīstības projektu fonds.
  • Nikolaja Plātes "Kompendija dogmatikā" izdošana. Finansē LU Zinātniskās attīstības projektu fonds.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) akadēmiskās attīstības projekta “Reformācija šodien jeb 95 jaunas tēzes” laikā tika izveidota Facebook lapa “95 tēzes 95 dienās”, kur katru dienu tika publicēta viena Dr. Martina Lutera tēze un tās mūsdienīga interpretācija, kuru piedāvāja dažādu jomu, profesiju un pārliecību pārstāvji. Tēzes interpretēja mācītāji, mūziķi, mākslinieki, politiķi, profesori, skolotāji, mērnieki, arhitekti, dzejnieki, rakstnieki, fotogrāfi, vēsturnieki, restauratori, žurnālisti, kā arī daudzi citi. LU TF docents Juris Cālītis ir norādījis, ka ar šo projektu ir īstenots svarīgs teoloģisks konteksts, proti – ka visi cilvēki ir teologi. Svarīgi arī uzsvērt, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijā no tik dažādām pieejām ir interpretētas Lutera tēzes, tādējādi pārrakstot tās 21. gadsimta kontekstā.

LU TF projekts “Reformācija šodien jeb 95 jaunas tēzes” veltīts Lutera 95 tēžu 500 gadu jubilejai. Projekta ietvaros tika veidots arī diskusiju cikls (“Prāts ar/vai/pret ticību”; “Vai mūsdienās var nejauši sākt reformāciju?”; “Baznīcas atbildība šodien: vai Baznīca atbild cilvēku vai Dieva priekšā?”; “95 jaunas tēzes?”), kurā tika apskatīti Lutera ieskati gan valsts un Baznīcas, gan sabiedrības un cilvēka līmeņos.  

Facebook lapas “95 tēzes 95 dienās” veidošanas laikā tika uzrunāti vairāk nekā 215 cilvēki, lai viņi piedalītos projektā ar savu tēžu interpretāciju. Facebook lapā Lutera tēzes un to mūsdienīgas interpretācijas tika publicētas laikā no 31.10.2017. līdz pat 02.02.2018. Facebook lapai projekta noslēgumā bija vairāk nekā 440 sekotāju. Visas tēžu interpretācijas iespējams apskatīt Facebook lapā “95 tēzes 95 dienās”.

Projektu noslēdzot, tika izveidota izstāde, lai sasniegtie rezultāti būtu uzskatāmāki un pārredzamāki, kā arī tie būtu pieejami plašākai sabiedrībai. Tā ir apskatāma LU TF gaitenī, Raiņa bulvārī 19.