Projekts "Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments" (Reliģija un dzimumu līdztiesība: norises Baltijā un Ziemeļvalstīs) sniegs nozīmīgu ieguldījumu sociālās iekļaušanas veicināšanā, vēršoties pret dzimumu līdztiesības trūkumu dažādās dzīves sfērās, īpašu uzmanību pievēršot reliģijai un kultūrai. Projekta ietvaros tiks pētītas reliģijas un dzimtes sarežģītās attiecības un to ietekme uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanas pasākumiem projektu īstenojošajās valstīs – Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Norvēģijā.

Projekta mērķis ir pētīt reliģijas lomu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. Tiks aplūkoti dzimumu līdztiesību veicinoši vai kavējoši attīstības virzieni Baltijas un Ziemeļvalstu sabiedrībās gan vienas reliģijas robežās, gan starpreliģiskā plāksnē. Projekts koncentrēsies uz reliģisko organizāciju dzimumu ideoloģiju ietekmi uz dzimtes politiku un līdztiesību valstīs, kurās projekts tiek īstenots.

Projekta rezultātā tiks iegūtas zināšanas par to, kā projekta dalībvalstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un Norvēģijas – kultūras un sociālajās vidēs tiek vai netiek nodrošināta dzimumu līdztiesība. Projekts sniegs ieguldījumu dalībvalstu kultūrsociālā fona, izmantotās argumentācijas un diskursa norises izpratnē. Pētījumā iegūtās akadēmiski pārbaudītās zināšanas sniegs ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un veicinās veiksmīgu dzimumu politikas īstenošanu Baltijas valstīs un Norvēģijā. Projekta ietvaros atbilstoši nacionālajiem un reģionālajiem kontekstiem tiks sagatavota noteiktu pasākumu virkne projekta mērķu sasniegšanai. Sadarbojoties, pētnieki no Baltijas valstīm un Norvēģijas sagatavos rakstu sēriju, projekta rezultāti tiks prezentēti konferencēs, kā arī apspriesti vietējās kopienās, iesaistot diskusijās nevalstisko un reliģisko organizāciju pārstāvjus, studentus, vietējās un nacionālās politikas aktorus.

Projekta līguma numurs: No S-BMT-21-4 (LT08-2-LMT-K-01-036)

Projekta īstenotāji: Projektu vada Vītauta Dižā Universitātes Socioloģijas fakultāte (Lietuva), partneri - Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Tartu Universitātes Mākslas un humanitāro zinātņu fakultātes Teoloģijas un reliģijas studiju skola (Igaunija), Oslo Universitātes Teoloģijas fakultāte (Norvēģija).

Projekta īstenošanas termiņš: 2021. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris

Projekta līguma numurs: o S-BMT-21-4 (LT08-2-LMT-K-01-036)

Projekta zinātniskas vadītājs: LU TF dekāne, prof. Dace Balode

Projekta administratīvais vadītājs: LU TF projektu vadītāja Kristīne Briede

"Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes un tās koledžu – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas akadēmiskā personāla izaugsmes un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana. Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada novembris – 2022. gada 30. septembris. Projekta ietvaros LU TF mācībspēkiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, stažējoties dažādās ar teoloģijas un reliģijpētniecības jomām saistītās Latvijas organizācijās.
Valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ar nosaukumu "Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturisko lūzumu punktos”. Teoloģijas fakultāte projekta ietvaros izstrādā pētījumu "Latviešu luterāņu draudžu identitāšu transformācija 20. gs. 60.-70. gados Latvijas diasporā". Pētnieks – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns. Projekta īstenošanas termiņš 3 gadi no 2018. gada decembra – 2021. gada decembrim.
“Dzimumu politikas jautājums Latvijas Evaņģēliski luteriskajās baznīcās 21. gadsimtā”, kura ietvaros TF pētnieku grupa pētīs pašreizējo situāciju dzimumu politikas jautājumā Latvijas un ar Latviju saistītajās Evaņģēliski luteriskajās baznīcās. Ar pētījuma palīdzību pētnieku grupa vēlas izgaismot un identificēt problēmsituācijas, to cēloņus un iezīmēt iespējamās risinājumu perspektīvas. Tāpat nozīmīgs uzdevums ir aktualizēt šo tēmu, rosinot diskusiju par to baznīcu iekšienē, draudzēs un sabiedrībā, kā arī nodrošināt jauno pētnieku ataudzi.
  • Roberta Akmentiņa disertācijas “Rakstnieka Augusta Saulīša pasaules uzskata problēmu aktualitāte” izdošana. Finansē LU Zinātniskās attīstības projektu fonds.
  • Nikolaja Plātes "Kompendija dogmatikā" izdošana. Finansē LU Zinātniskās attīstības projektu fonds.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) akadēmiskās attīstības projekta “Reformācija šodien jeb 95 jaunas tēzes” laikā tika izveidota Facebook lapa “95 tēzes 95 dienās”, kur katru dienu tika publicēta viena Dr. Martina Lutera tēze un tās mūsdienīga interpretācija, kuru piedāvāja dažādu jomu, profesiju un pārliecību pārstāvji. Tēzes interpretēja mācītāji, mūziķi, mākslinieki, politiķi, profesori, skolotāji, mērnieki, arhitekti, dzejnieki, rakstnieki, fotogrāfi, vēsturnieki, restauratori, žurnālisti, kā arī daudzi citi. LU TF docents Juris Cālītis ir norādījis, ka ar šo projektu ir īstenots svarīgs teoloģisks konteksts, proti – ka visi cilvēki ir teologi. Svarīgi arī uzsvērt, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijā no tik dažādām pieejām ir interpretētas Lutera tēzes, tādējādi pārrakstot tās 21. gadsimta kontekstā.

LU TF projekts “Reformācija šodien jeb 95 jaunas tēzes” veltīts Lutera 95 tēžu 500 gadu jubilejai. Projekta ietvaros tika veidots arī diskusiju cikls (“Prāts ar/vai/pret ticību”; “Vai mūsdienās var nejauši sākt reformāciju?”; “Baznīcas atbildība šodien: vai Baznīca atbild cilvēku vai Dieva priekšā?”; “95 jaunas tēzes?”), kurā tika apskatīti Lutera ieskati gan valsts un Baznīcas, gan sabiedrības un cilvēka līmeņos.  

Facebook lapas “95 tēzes 95 dienās” veidošanas laikā tika uzrunāti vairāk nekā 215 cilvēki, lai viņi piedalītos projektā ar savu tēžu interpretāciju. Facebook lapā Lutera tēzes un to mūsdienīgas interpretācijas tika publicētas laikā no 31.10.2017. līdz pat 02.02.2018. Facebook lapai projekta noslēgumā bija vairāk nekā 440 sekotāju. Visas tēžu interpretācijas iespējams apskatīt Facebook lapā “95 tēzes 95 dienās”.

Projektu noslēdzot, tika izveidota izstāde, lai sasniegtie rezultāti būtu uzskatāmāki un pārredzamāki, kā arī tie būtu pieejami plašākai sabiedrībai. Tā ir apskatāma LU TF gaitenī, Raiņa bulvārī 19.