Studijas LU Teoloģijas fakultātē

Teoloģijas fakultāte ir vienīgā akadēmiskā iestāde Latvijā, kas piedāvā pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktora studiju programmās apgūt vienuviet gan teoloģiju, gan reliģiju zinātni. Šīs studijas sniedz iespēju iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams saņemt un paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī gūt ieskatu reliģijas psiholoģijā, reliģijas socioloģijā, reliģijas antropoloģijā u.c. Teoloģijas studijās studenti dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju).