Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas

Doktorantūras skolas darbības anotācija

Doktorantūras skola „Teoloģijas un reliģipētniecības aktuālās problēmas” paredz sniegt jaunas zinātniskas sadarbības iespējas studējošiem un paaugstināt iesaistīto mācībspēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības tīklu reliģijas fenomenu pētniecībā. Skolas mērķis ir paplašināt un padziļināt pētījumus par dažādām aktuālām teoloģijas un reliģipētniecības jomām, piesaistot ne tikai pārstāvjus no LU struktūrvienībām un citām Latvijas augstskolām, bet arī ārvalstu ekspertus. Sākotnēji pieaicināti zinātnieki no Tartu un Oksfordas, bet pamazām kontaktu tīkls tiek paplašināts, piemēram, izvēršot sadarbību arī ar Skandināvijas valstu un Vācijas augstskolām. Tādējādi doktorantūras skolas dalībniekiem tiks nodrošinātas iespējas izmantot citu augstskolu zinātnisko potenciālu. Lai nodrošinātu pētījumu praktisko nozīmību, augstu teorētisko līmeni un idejas no citu nozaru pētniekiem, tiks organizēti regulāri semināri un veicināta skolas dalībnieku publikāciju tapšana.

Pētījumu virzieni

 • Baltijas valstu reliģiju vēsture Rietumu-Austrumu kultūras telpu kontekstā;
 • Baznīcas vēsture Latvijas vēstures avotos;
 • Reliģisko identitāšu mainīgais raksturs: reģionālie, nacionālie un globālie aspekti
 • Reliģijas pedagoģija Eiropas kontekstā;
 • Reliģija dialogā ar mūsdienu kultūru;
 • Reliģiju reakcija uz modernitāti: ekumenisms, starpreliģiju dialogs, fundamentālisms;
 • Reliģija un sekularizācija: politiskās reliģijas, izmaiņas valsts un baznīcas attiecībās, transformācijas procesi reliģijās;
 • Jaunākās metodoloģijas sakrālo tekstu izpētē;
 • Jauno reliģisko kustību attīstības dinamika.

Vadības padome

 • Valdis Tēraudkalns, Dr.filoz., Teoloģijas fakultāte, – padomes priekšsēdētājs;

 • Riho Altnurme, Dr. teol., Tartu Universitāte, – padomes priekšsēdētāja vietnieks;

 • Dace Balode, Dr. filoz., Teoloģijas fakultāte;

 • Gvido Straube, Dr. vēst., Vēstures un filozofijas fakultāte;

 • Laima Geikina, Dr. ped., Dr. teol., Teoloģijas fakultāte;

 • Normunds Titāns, Dr. filoz., Teoloģijas fakultāte;

 • Dzintra Iliško, Dr. filoz., Daugavpils Universitāte;

 • Martins Persijs (Martyn Percy), profesors, Kristus baznīcas koledža, Oksforda, Lielbritānija;

 • Deniss Hanovs, Dr.māksl., Rīgas Stradiņa universitāte.

(apstiprināta 22.12.2020. ar LU rektora rīkojumu Nr. 1/544)

 

Doktorantūras skolai var pieteikties, atsūtot aizpildītu veidlapu uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar doktorantūras skolas priekšsēdētāju Valdi Tēraudkalnu (valdis.teraudkalns@lu.lv) vai skolas sekretāri Ilze Stikāni (ilze.stikane.tf@lu.lv).