Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes absolventi 2022. un 2023. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

Uzņemšanas nosacījumi*

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

 

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (maijā/jūnijā) plānoti šādi uzņemšanas nosacījumi:

  • iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulavidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
     
  • iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura grāds jebkurā citā zinātņu nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (pārrunas, noskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi un priekšzināšanas teoloģijā un reliģipētniecībā) (1 x 500 = 500).

Maģistra grāds jebkurā jomā.* 

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (maijā/jūnijā) plānotie uzņemšanas nosacījumi:

Maģistra grāds humanitārajās, izglītības vai sociālajās zinātnēs (socioloģijā un antropoloģijā) vai tam pielīdzināta augstākā izglītība.

Studenti tiek uzņemti programmā pēc pārrunām un balstoties uz centralizētiem uzņemšanas kritērijiem (https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/) atbilstoši sekojošām prioritātēm: 

  1. Pretendenti, kuriem ir studiju virzienam “Reliģija un teoloģija” atbilstošs maģistra grāds. 
  2. Pretendenti, kuriem ir maģistra grāds citos sociālo, izglītības un humanitāro zinātņu studiju virzienos.

Iestājpārrunās pretedenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Pārrunās tiek noskaidrots, vai pretendentiem, kuriem nav studiju virzienam atbilstošs maģistra grāds, ir doktora studiju teoloģijā un reliģijpētniecībā uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kuri pretendenti tiks ieskaitīti budžeta vietās.