Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
gada atzīme vēsturē

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada atzīme vēsturē
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes absolventi 2018. un 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds jebkurā nozarē. 

Iestājpārrunās pretedenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kuri pretendenti tiks ieskaitīti budžeta vietās. 

Uzņemšanas kārtība