LU Teoloģijas fakultātē iespējams apgūt teoloģiju un reliģijpētniecību atvērtā, cilvēcīgā, akadēmiskā un iekļaujošā vidē. Šī ir unikāla humanitārā izglītība, lai labāk iepazītu un izprastu reliģisko dažādību Latvijā un pasaulē. Izzināsim pasauli kopā!

Bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģiju zinātne” laikā studenti iegūst augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams paplašināt zināšanas par pasaules reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas antropoloģiju u.c. Teoloģijas studijās studenti dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju).

Uzņemšanas nosacījumi:

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā*

gada atzīme vēsturē

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada atzīme vēsturē

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes absolventi 2021. un 2022. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

Pieteikšanās studijām:

1. Elektroniski: 5. - 18. jūlijs līdz plkst. 16.00, e-pakalpojums portālā www.latvija.lv/studijas

2. Uz vietas augstskolās: 12. - 18. jūlijs:

- LU Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Lielajā aulā: darbdienās no plkst. 9.00–18.00,

- sestdien, 16. jūlijā no plkst. 9.00–13.00,

- citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

 

Maģistra studiju programmā “Teoloģija” studenti apgūst un nostiprina nepieciešamās prasmes, lai veiktu padziļinātus pētījumus teoloģijas vai reliģijpētniecības apakšnozarēs, kvalitatīvi un saprotami izklāstītu savu pētījumu rezultātus, pārstāvētu teoloģiju un reliģijpētniecību starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos, kā arī veicinātu sabiedrībā humānismu, iecietību un atvērtību konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai, iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās. Programmas satura veidošanā ņemta vērā arvien pieaugošā starpdisciplinaritātes nozīme akadēmiskajā vidē, līdz ar to reliģija kursos tiek aplūkota plašākā kultūras un sociālā kontekstā. Tādējādi programma ir piemērota ne vien studentiem ar akadēmiskām zināšanām teoloģijā un reliģijpētniecībā, bet arī tiem, kuru iepriekšējā izglītība iegūta kādā citā jomā.

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2021./2022. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

Dokumentu iesniegšana:              

Klātienē LU Teoloģijas fakultātes dekanātā 162. telpa, Raiņa bulv. 19 vai arī elektroniski.

Pretendenti uz vispārējo konkursu:

4., 6. jūlijs 10.00–17.00

8. jūlijs 10.00–14.00

12., 14. jūlijs 14.00–19.00

15. jūlijs 10.00–18.00

Pretendenti uz ārpuskārtas reģistrāciju:

4., 6. jūlijs 10.00–17.00

8. jūlijs 10.00-14.00

LU absolventi studijām var pieteikties LUIS sistēmā. 

 

Doktora studiju programmā “Teoloģija un reliģijpētniecība” studējošie apgūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīgai pētniecībai. Kopā ar akadēmisko personālu studējošie var piedalīties pētījumu projektos un lekciju docēšanā. Studijas programmā dod iespēju piedalīties dažādās ar pētniecību un tās komunikāciju plašākai sabiedrībai saistītās norisēs – starptautiskās un vietēja līmeņa konferencēs, dažādu ārzemju universitāšu docentu un profesoru nodarbībās, promocijas darba tēmu prezentāciju semināros, kā arī zinātnes popularizēšanas pasākumos. Studiju programmā tiek ņemtas vērā šī brīža tendences teoloģijā un reliģijpētniecībā, liekot teorētisko uzsvaru uz reliģisko parādību globalizēto raksturu. Īpaša uzmanība semināros tiek veltīta pētījumu metodikai un publikāciju izstrādes un iesniegšanas prasmēm. Programmas ietvaros tiek īstenots arī kopīgs starptautiskais modulis ar Tartu Universitāti.

Uzņemšanas nosacījumi:

Maģistra grāds jebkurā zinātņu jomā.

Studenti tiek uzņemti programmā pēc pārrunām un, balstoties uz centralizētiem uzņemšanas kritērijiem, atbilstoši sekojošām prioritātēm:

  1. Pretendenti, kuriem ir studiju virzienam “Reliģija un teoloģija” atbilstošs maģistra grāds.
  2. Pretendenti, kuriem ir maģistra grāds citos sociālo un humanitāro zinātņu studiju virzienos.
  3. Pārējie pretendenti.

Iestājpārrunās pretedenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Pārrunās tiek noskaidrots, vai pretendentiem, kuriem nav studiju virzienam atbilstošs maģistra grāds, ir doktora studiju teoloģijā un reliģijpētniecībā uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kuri pretendenti tiks ieskaitīti budžeta vietās.

Dokumentu iesniegšana:

Pieteikumu iesniegšana notiek no 2022. gada 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Nepieciešamo iesniedzamo dokumentu sarakstu atradīsiet LU tīmekļa vietnē.

Dalīties