Sākot no 30. jūnija līdz pat 10. jūlijam ir iespēja pieteikties studijām Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmā. Reģistrācija studijām notiks no 13. jūlija līdz 17. jūlijam LU Teoloģijas fakultātē (Raiņa bulv. 19, 162. telpa).

Teoloģijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot studējošos, kuri spēj:

• veikt padziļinātus pētījumus teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarēs;

• izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā;

• pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos;

• iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, veicināt sabiedrībā humānismu, iecietību un atvērtību konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai.

Studiju process pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros studenti lielākoties analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā angļu valodā), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Nozīmīga vieta programmā atvēlēta studentu pētījumu prezentācijām.

 

Uzņemšanas noteikumi 

>> Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

>> Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

>> Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5. Svarīgi ņemt vērā: pieteikšanās uz ārpuskonkursa reģistrāciju beidzas 3. jūlija plkst. 12.00!

 

Vairāk par studiju programmu "Teoloģija" vari uzzināt LU TF tīmekļa vietnē: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/teologijas-fakultate/magistra-limena-studijas/teologija/

Ar uzņemšanas kārtību varat iepazīties gribustudet.lv tīmekļa vietnē: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūdzam izmantot elektroniskos pieteikuma iesniegšanas veidus. Ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, ir iespēja pieteikties klātienē fakultātē.

Dokumentus iespējams iesniegt klātienē fakultātē: 

30. jūnijā un 1. jūlija no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

3. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00

8. un 9. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00

10. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00

Dalīties