Latvijas Universitātes 78. starptautiski zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija "Kurp ejam? Teoloģija, reliģijpētniecība un garīgums 21. gadsimtā" notiks 17. un 18. februārī, Microsoft Inovāciju centrā (O. Kalpaka bulv. 4, 2. stāvs). Šī konference ir nozīmīga platforma, lai pētnieki teoloģijas un reliģijpētniecības jomā aktualizētu nozīmīgākos akadēmiskos un praktiskos pagrieza punktus 21. gadsimta ietvaros.  

Šogad Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte atzīmē savu 100 gadu jubileju, tieši tādēļ konferences sekcijas veltītas nākotnes tēmai - kurp tad mēs kā fakultāte un kā pētniecības nozares dodamies? Kāda būs reliģipētniecība, teoloģija un garīgums 21. gadsimtā? Vai ir iespējams ieraudzīt jau kādas manāmas tendences, uz kurieni mēs virzāmies? Neapšaubāmi viens no aspektiem, kādā cilvēki izdzīvo savu reliģisko piederību vai varbūt kādu dzīves krīzi, ir liturģija un māksla. Savukārt sociālais taisnīgums ir tas, kas ir bijis nozīmīgs visos laikmetos, neskatoties uz konkrētās pētniecības tendencēm. Šie trīs temati veidos šīs konferences sekcijas galvenās vadlīnijas. 

17. februārī konferenci aizsāks Valsts prezidenta padomniece zinātnes un izglītības politikas jautājumos, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa. Viņa aktualizēs jautājumu par humanitārās izglītības nozīmību 21. gs. Pēc viņas laipni sagaidīsim pirmo no mūsu ārzemju viesiem - docenti Stefāniju A. Badveju (Vanderbiltas Universitāte, ASV). Docente Badveja reflektēs par dzimumu mijiedarības jautājumiem kristiešu vidū. Stefānija A. Budveja ciemosies Latvijā no 13. - 18. februārim un šī vizīte ir iespējama, pateicoties BAFF (Baltic American Freedom Foundation) finansējumam. Doc. Badveja uzstāsies ne vien ar referātu konferencē, bet arī semināru par marioloģiju 14. februārī, plkst. 16.30. Sekojiet līdzi informācijai LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē, kā arī LU TF sociālajos portālos. 

Nākamajā sekcijā pētnieki pievērsīs vairāk uzmanības praktiskām teoloģijas un baznīcas vēstures pētniecības iespējām. LU TF profesore Laima Geikina iepazīstinās konferences apmeklētājus ar viņas pētījuma rezultātiem par studējošo garīgo labizjūtu, kā arī praktisko ieviržu nozīmību studiju programmas ietvaros. Prof. Geikina rezultātus ieguvusi pēcdoktorantūras pētījuma “Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgstpējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā" ietvaros. LU TF maģistrante Ineta Lansdovne pievērsīsies izlīguma tematikai, analizējot garīgo iemaņu nozīmību šī procesa ietvaros. Jūs varat iepazīties ar dažādiem rakstiem par reliģiju un garīgumu arī Inetas Lansdovnes blogā: https://peaceroads.com. Šo sadaļu noslēgs Tartu Universitātes kolēģis, profesors Riho Altnurme, kurš savukārt apskatīs baznīcas vēstures pētniecības izaugsmes iespējas, ņemot vērā tehnoloģiju piedāvātās opcijas. 

Pēc tam pievērsīsimies reliģijpētniecībai un tam, kā vēsturiskie notikumi ir atstājuši savus nospiedumus arī mūsdienās. Šo sadaļu aizsāks LU TF profesors Valdis Tēraudkalns, analizējot reliģijpētniecību Padomju Latvijā, veicinot diskusiju par to, vai varam saskatīt tās iezīmes arī šobrīd? LU TF doktorants un zinātniskais asistents Ņikita Andrejevs savukārt koncentrēsies uz LU Teoloģijas fakultātes tēlu medijos kopš tās atjaunošanas 1990. gadā. Sadaļu noslēgs baznīcas vēsturnieks, LU TF docents un priesteris Andris Priede, iedziļinoties katoļu baznīcā pastāvošās opozīcijas jautājumā.

Pēdējā sadaļā vispirms uzstāsies vēsturnieks Andris Mucenieks, kurš pievērsīsies evaņģelikālismam 21. gadsimta politikā, savukārt pirmo konferences dienu noslēgs Noričas diacēzes lektoru apmācības programmas un liturģikas nozares direktors, anglikāņu mācītājs Čārlzs Rīds, kurš interesentus iepazīstinās ar dievkalpojumu dažādām izpausmēm anglikāņu baznīcā. 

18. februāri aizsāksim ar LU TF docenta, luterāņu mācītāja Linarda Rozentāla referātu par to, kā kristietībai jāmainas, lai tā turpinātu pastāvēt. Psiholoģe un LU TF pasniedzēja Laura Liberte iedziļināsies neapzinātajā reliģiozitātē. Savukārt LU TF docente Elizabete Taivāne pastāstīs vairāk par globālās teoloģijas un reliģijas hibridizāciju. 

Nākamajā sadaļā LU TF dekāne, profesore Dace Balode aktualizēs jautājumu, kāpēc tikai Bībeles pētnieki nodarbojas ar Bībeles pētniecību? LU TF docents Jānis Rudzītis-Neimanis apskatīs tolerances un neiecietības izpratnes Vecās Derības ietvaros. Savukārt docents Juris Cālītis iedziļināsies lūgšanas telpai raksturīgajā garīguma tematikā. 

Doktorante Madara Vilne apskatīs New Age pārstāvju ieskatus, kā arī šīs reliģijas pieaugošo popularitāti mūsdienās. LU TF prof. Normunds Titāns argumentēs, vai pastāv teoloģija pēc naturālisma, savukārt Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas studiju daļas vadītāja, zin. grāda pretendente Līva Fokrote pievērsīsies attiecībām starp Dievu un šo pasauli. 

Noslēguma sekcijā pētnieki pievērsīsies cilvēka un klimata pārmaiņu jautājumam. LU TF profesors Ralfs Kokins apskatīs saules tematiku un tās nozīmi kā fascinējošam mītiskam simbolam. Lutera akadēmijas docents Guntis Kalme apskatīs M. Lutera izpratni par cilvēku. Savukārt, konferenci noslēgs maģistrante Bella Briška, "Dzīvnieku Brīvības" aktīviste un vegan.lv redaktore, kas apskatīs ekoteoloģijas nozīmību pašlaik esošās klimata krīzes kontekstā.  

Programma PDF formātā pieejama šeit.

Konference norisināsies latviešu un angļu valodā. Informējam, ka konferences laikā tiks filmēts un fotografēts. 

______

Šī programma ir īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Dalīties