Zinātniskā grāda pretendenta teoloģijā un reliģiju zinātnē Ģirta Roznera promocijas darba "Verbālā inspirācija kā atbilde teoloģiskai krīzei – implikācijas Latvijas teoloģiskajā diskursā" aizstāvēšana notiks atklātā sēdē 20. janvārī, plkst. 15.00. 

Darba recenzenti: Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte), Dr. theol. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte), Dr. phil. Ivars Neiders (Rīgas Stradiņa universitāte). 

Darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā, kā arī LU portālā

Lai saņemtu saiti uz aizstāvēšanas sēdi, rakstiet uz ilze.stikane.tf@lu.lv līdz 19. janvārim.