Projekta nosaukums: Panākumspēja sabiedrības ilgtspējīgai un integrālai attīstībai kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” gadījuma kontekstā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/498
Projekta īstenošanas termiņš: 2020.gada 1.marts – 2023.gada 28.februāris
Projekta kopējais finansējums: 133805.88 EUR, tai skaitā LU finansējums 6690.31
Projekta mērķis: Radīt jaunas un pilnveidot esošās zināšanas baznīcas vēstures un praktiskās teoloģijas jomā, veicinot valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un nodrošinot zinātniskās kapacitātes palielināšanu

 

Pārskata periodā no 2021.gada 1.septembra līdz 30.novembrim īstenoju pētniecības kompetenču pilnveidi, izstrādājot monogrāfiju praktiskās teoloģijas un baznīcas vēstures nozarē  “Atdzimšana un atjaunošanās. Vai kristietība 21. gadsimtā var kļūt par sabiedrības integrālas attīstības celmlauzi un vizionāru””. Veicu pētniecības darbu Potsdamas Leibnica Laika vēstures pētniecības centra bibliotēkā (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam), Austrumeiropas pētniecības centrā Brēmenē (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), Berlīnes Brīvās universitātes Austrumeiropas institūta bibliotēkā (Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropastudien der Freien Universität Berlin) un tīklošanās pasākumu un konsultāciju par baznīcas teoriju ar Kristiāna Albrehta universitātes Ķīlē Teoloģijas fakultātes (Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) profesori praktiskajā teoloģijā Utu Polu-Patalongu (Uta Pohl-Patalong).

Pētniecības darba ietvaros analizēju žurnālā “Auseklis” (1987.-1988.), izdevuma “G2W” (Glaube in der 2.Welt, Zeitschrift fur Religionsfreiheit und Menschenrechte) un “Religion in Communist Lands” publicētos rakstus par luteriskās baznīcas stāvokli vēlīnajā sociālismā Latvijā un kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” aktivitātēm, par baznīcu stāvokli sociālismā Ungārijā un Čehoslovākijā, uzmanību pievēršot paralēlēm un analoģijām ar situāciju luterāņu baznīcā Latvijā un tās attiecībām ar padomju režīmu un sabiedrību, kā arī baznīcas lomu protestos pret režīmu Ungārijā 1956.gada, Čehoslovākijā 1968.gada, bet Latvijā 1987.-1988.gada notikumos. Analizēju žurnāla “Ogoņok” rakstus par notikumiem Baltijas padomju republikās 1987.-1989.gadā. Pētniecības darba ietvaros iepazinos arī relevanto zinātnisko un populārzinātnisko literatūru: “Publiskā reliģija: aicinājums perspektīvas maiņai baznīcās un reliģiju vēsturē” (Frank Bösch), “Reliģiskās un baznīcas pārmaiņas Austrumvācijā 198-1999“ (Detlef Pollack, Gert Pickel), “Pret straumi” (Klaus Hartmann, Detlef Pollack), “Baznīciskums un reliģiozitāte Vidus- un Austrumeiropā” (Olaf Müller), “Nodotais pravietojums. Čehoslovākijas pagrīdes baznīca starp Vatikānu un komunismu” (Erwin Koller, Hans Kueng, Peter Križan), “Sadalītā pagātne, kopīgā nākotne. Upuri, opozīcija un pretošanās” (Vācijas Bundestāga izmeklēšanas komisijas “Sociālistiskās vienības partijas diktatūras Vācijā vēstures un seku apstrādāšana” (1992-1994) materiāli), “Farizeji. Evaņģēliskā baznīca, sociālisms un Sociālistiskās vienības partijas režīms” (Jens Motschmann), “Nav nekāda Dieva. Baznīcas un komunisms. Konflikta vēsture” (Nadezhda Beljakova, Thomas Bremer, Katharina Kunter) un “Sociālistiskās vienības partijas valsts un baznīca. Piemērošanas ceļš” (Gerhard Besier).

Veicot izglītības darbību pētījumu “Kristīgās kopienas panākumspēja, veidojot jaunu sabiedrības ilgtspējas modeli 21.gadsimtam”, īstenoju pētniecības darbu Kristiāna Albrehta universitātes Ķīlē Teoloģijas fakultātes bibliotēkā un Praktiskās teoloģijas institūtā (Institut für Praktische Theologie), un tīklošanās pasākumu un konsultāciju, tai skaitā, par nākotnes sadarbību, ar Kristiāna Albrehta universitātes Ķīlē Baznīcas vēstures institūta (Institut für Kirchengeschichte) direktoru, profesoru Andreāsu Milleru (Andreas Mueller). Pētniecības darba ietvaros iepazinos ar relevanto zinātnisko un populārzinātnisko literatūru un veicu labās prakses piemēru identificēšanu: “Tautas baznīca pēcsekulārajā laikmetā” (Sonja Beckmayer), “Draudzes izdomāšana no jauna. Garīgie orientieri pieraugošā kompleksitātē” (Isabel Hartmann, Reiner Knieling), “Draudze uz laiku” (Bubmann, Fechtner, Merzyn, Nitsche, Weyel), “Iedarbīga baznīca. Socioteoloģiski pētījumi” (Gerhard Wegner), “Singularitāšu sabiedrība” (Andreas Reckwitz), “Dzīves vieta visiem. Draudzi izprast no jauna” (Herbert Haslinger), “Tīklojuma perspektīva evaņģēliskās draudzes darbā” (Straus, Dill, Hoefer, Gmuender), “Reliģija pilsētā. Telpiskas konfigurācijas un teoloģiska interpretācija” (Christopher Zanow, Birgit Klostermeier, Ruediger Schau), “Reliģijas un baznīcas sociālais pārklājums” (Detlef Pollack, Gerhard Wegner)., “Tautas baznīcas izpratne turpmāk” (Bernd-Michael Haese, Uta Pohl-Patalong), “Draudze kā patvērums. Baznīca 21.gadsimtā - konkrēta utopija” (Jan Hendriks), “Baznīcas struktūras daudzskaitlī” (Uta Pohl-Patalong), “Saprast baznīcu” (Uta Pohl-Patalong, Eberhard Hauschildt), “Jēzus faktors. Iedvesmojoša pārmaiņu teoloģija” (Kester Brewin), “Reliģijas un baznīcas nākotne Vācijā” (Patrick Becker, Ursula Diewald), “Vedot baznīcu. Kā izdosies nākotne?” (Uta Pohl-Patalong), “Baznīcas kurss. Ceļš uz līdzdalības baznīcu” (Christian Hennecke, Gabriele Viecens), “Nākotnes baznīca. Baznīcas nākotne” (Ferenc Herzig, Konstantin Sacher, Christoph Wiesinger).

Izstrādājot vadlīnijas par Latvijas kristīgās kopienas panākumspēju, lomu un pienākumiem pilsoniskās sabiedrības veidošanā valsts ilgtspējīgai attīstībai izstrādāju 8 nodarbību semināra materiālus un priekšlasījumus par integrālo kristietību “Kristietība šim gadsimtam”, kas balstās integrālās teorijas pieejā. Priekšlasījumi un tiem sekojošās diskusijas tika organizētas secīgās  tiešsaistes nodarbībās, no kurām 5 īstenoju šajā pārskata periodā - 2021.gada 28.oktobrī, 4., 11., 16. un 25.novembrī, bet parējās 3 nodarbības tiks īstenotas nākamajā pārskata periodā. Priekšlasījumi interesentiem ir pieejami Rīgas Lutera draudzes YouTube kanālā. Pārskata periodā sagatavoju divus priekšlasījumus sabiedrības informēšanai par baznīcas un draudzes nākotnes modeļiem, ar kuriem iepazīstināju Rīgas Lutera draudzes dzīves veidotāju komandu 2021.gada 4.decembrī. Priekšlasījumi tiks publicēti Rīgas Lutera draudzes YouTube nākamā pārskata periodā.

2021.gada 14.oktobrī uzstājos ar priekšlasījumu Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotajā starpdisciplinārajā tiešsaistes seminārā un diskusijā “Kovidnogurums un baznīca. Kā izskatīsies sabiedrība pēc pandēmijas” un 13.novembrī piedalījos kā dalībnieks Rīgas Adventistu draudzes tiešsaistes diskusijā “Kas sagaida kristietību nākamajās desmitgadēs”.

2021.gada 15.novembrī piedalījos Vācijas Evaņģēliskās baznīcas Socioloģijas institūta rīkotājā tiešsaistes konferencē “Skats atpakaļ uz priekšu - kā pandēmija ir mainījusi cilvēku dzīves izjūtu?”

Pārskata periodā turpināju konferences par pēckovidlaika kristietību “Baznīca krustcelēs” organizēšanu, pārceļot konferences norises laiku uz 2022.gada 3. un 4.martu, un noturot 6 darba sēdes tiešsaistē.

Pārskata periodā, 2021.gada 8.oktobrī, veicu interviju ar kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” starptautisko atbalstītāju, Radio “Brīvā Eiropa” korespondentu 80.gados - Pāvilu Brūveru.

Jaunas zināšanas tika iegūtas, 2021. gada 8., 9. un 10.novembrī piedaloties Latvijas Universitātes mācību kursā (studiju kursa kods IzglT005) “Praktiskie ieteikumi darbojoties digitālajā vidē”.