Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte (LU TF) aicina pētniekus un speciālistus prezentēt unikālus un inovatīvus pētījumus LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijā. Konference notiks 2020. gada 17. un 18. februārī un, atzīmējot LU TF simtgadi, tēma šogad veltīta jaunajām tendencēm abos pētniecības laukos: “Kurp ejam? Teoloģija, reliģijpētniecība un garīgums 21. gadsimtā”.

Šīs starptautiskās konferences mērķis ir apskatīt un analizēt pašlaik sastopamās tendences teoloģijas un reliģijpētniecības jomās, kā arī aktualizēt pieejas, metodoloģijas un virzienus, kas būs nozīmīgi turpmākajos gados. 2020. gadā LU Teoloģijas fakultāte atzīmē savu 100 gadu jubileju, tādējādi konference ir arī veids, kā izzināt vērtīgus piemērus fakultātes turpmākajai darbībai. Mēs ceram, ka konference izraisīs diskusijas, kas palīdzēs reflektēt par nozīmīgu reliģisku un sociālu notikumu mijiedarbību.

Lai nodrošinātu dažādas pētniecības perspektīvas un starpdisciplināru skatījumu uz teoloģijas un reliģijpētniecības jomu turpmāko attīstību, konferences organizētāji aicina pieteikt referātus par sociālā taisnīguma, liturģijas un mākslas tēmām. Paralēli galvenajām konferences tēmām, iespējams pieteikt referātus arī par šādām tēmām:

 • Nākotnes garīgums;
 • 20. gs. Latvijas teologu ideju kontinuitāte šodien;
 • Migrācija un sociālā integrācija;
 • Jaunas pieejas un metodes teoloģijā un reliģijpētniecībā.

Konferences pieteikumu iesūtīšana:

 • Pieteikumi dalībai konferencē ir jāiesūta līdz 13. decembrim;
 • Pieteikumi jāiesniedz Word vai PDF formātā;
 • Pieteikumā jābūt norādītam autora vārdam un uzvārdam, akadēmiskajam grādam, kā arī referāta nosaukumam;
 • Pieteikumiem jābūt latviešu vai angļu valodā, un tie nedrīkst būt garāki par 250 vārdiem. Vēlams norādīt arī 3 – 5 atslēgas vārdus;
 • Pieteikumus izskatīs un izvērtēs īpaši izveidota darba grupa. Par dalību konferencē autoriem tiks paziņots  līdz 20. decembrim;
 • Pieteikumus sūtīt uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Gaidīsim jūsu pieteikumus konferencei! Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet uz ilze.stikane.tf@lu.lv.

Šī programma ir īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.

 

Call for papers: annual conference of the Faculty of Theology, University of Latvia

(17-18 February, 2020)

The Faculty of Theology, University of Latvia invite academics, researchers and practitioners to present original research and case studies at the 78th International Conference of the University of Latvia. This year’s theme of the theological and religious studies conference section is “Where are we heading? Theology, religious studies and spirituality in the 21st century.”

This conference aims to bring together different perspectives to explore the new tendencies within the field of theology and religious studies, also addressing new research approaches and methodologies that will become more important in the upcoming years. In 2020 the Faculty of Theology (UL) is celebrating it’s 100th birthday, hence this conference is also a celebratory way how to explore valuable examples for the further work of the Faculty of Theology. We hope that conference will help to reflect upon important interaction of religious and social events and themes.

In effort to include diverse research perspectives and offer interdisciplinary insight towards the further development in the fields of theology and religious studies, the organising committee of the conference welcomes proposals about social justice, liturgy and art, that still address overarching theme “Where are we heading? Theology, religious research and spirituality in the 21st century.” Other themes may include:

 • Future of spirituality;
 • The continuation of the ideas of theologians that lived and worked in Latvia during the 20th century;
 • Migration and social integration;
 • New approaches and methods in theology and religious research.  

Guidelines for abstract submissions:

 • Abstracts must be received by 13th December;
 • Abstracts must be submitted in the Word or PDF format;
 • Abstracts must contain the name and surname of the author(s), academic degree, and the title of the paper;
 • Abstracts must be submitted in Latvian or English and may not exceed 250 words. Please also include 3-5 key words;
 • Submissions will selected by a committee and authors will be notified of the status of their participation in the conference until 20th December;
 • Send your abstract to ilze.stikane.tf@lu.lv.

We look forward to receiving and reviewing your submissions! If you have any questions, please email us to ilze.stikane.tf@lu.lv.

This conference is made possible by funding from the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). More information about funding: www.balticamericanfreedomfoundation.org. 

Šogad Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte atzīmē savu 100 gadu jubileju, tieši tādēļ konferences sekcijas veltītas nākotnes tēmai - kurp tad mēs kā fakultāte un kā pētniecības nozares dodamies? Kāda būs reliģipētniecība, teoloģija un garīgums 21. gadsimtā? Vai ir iespējams ieraudzīt jau kādas manāmas tendences, uz kurieni mēs virzāmies? Neapšaubāmi viens no aspektiem, kādā cilvēki izdzīvo savu reliģisko piederību vai varbūt kādu dzīves krīzi, ir liturģija un māksla. Savukārt sociālais taisnīgums ir tas, kas ir bijis nozīmīgs visos laikmetos, neskatoties uz konkrētās pētniecības tendencēm. Šie trīs temati veidos šīs konferences sekcijas galvenās vadlīnijas. 

17. februārī konferenci aizsāks Valsts prezidenta padomniece zinātnes un izglītības politikas jautājumos, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa. Viņa aktualizēs jautājumu par humanitārās izglītības nozīmību 21. gs. Pēc viņas laipni sagaidīsim pirmo no mūsu ārzemju viesiem - profesori Stefāniju A. Badveju (Vanderbiltas Universitāte, ASV). Profesore Badveja reflektēs par dzimumu mijiedarības jautājumiem kristiešu vidū. Stefānija A. Budveja ciemosies Latvijā no 13. - 18. februārim un šī vizīte ir iespējama, pateicoties BAFF (Baltic American Freedom Foundation) finansējumam. Prof. Badveja uzstāsies ne vien ar referātu konferencē, bet arī semināru par marioloģiju 14. februārī, plkst. 16.30. Sekojiet līdzi informācijai LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē, kā arī LU TF sociālajos portālos. 

Nākamajā sekcijā pētnieki pievērsīs vairāk uzmanības praktiskām teoloģijas un baznīcas vēstures pētniecības iespējām. LU TF profesore Laima Geikina iepazīstinās konferences apmeklētājus ar viņas pētījuma rezultātiem par studējošo garīgo labizjūtu, kā arī praktisko ieviržu nozīmību studiju programmas ietvaros. Prof. Geikina rezultātus ieguvusi pēcdoktorantūras pētījuma “Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgstpējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā" ietvaros. LU TF maģistrante Ineta Lansdovne pievērsīsies izlīguma tematikai, analizējot garīgo iemaņu nozīmību šī procesa ietvaros. Jūs varat iepazīties ar dažādiem rakstiem par reliģiju un garīgumu arī Inetas Lansdovnes blogā: https://peaceroads.com. Šo sadaļu noslēgs Tartu Universitātes kolēģis, profesors Riho Altnurme, kurš savukārt apskatīs baznīcas vēstures pētniecības izaugsmes iespējas, ņemot vērā tehnoloģiju piedāvātās opcijas. 

Pēc tam pievērsīsimies reliģijpētniecībai un tam, kā vēsturiskie notikumi ir atstājuši savus nospiedumus arī mūsdienās. Šo sadaļu aizsāks LU TF profesors Valdis Tēraudkalns, analizējot reliģijpētniecību Padomju Latvijā, veicinot diskusiju par to, vai varam saskatīt tās iezīmes arī šobrīd? LU TF doktorants un zinātniskais asistents Ņikita Andrejevs savukārt koncentrēsies uz LU Teoloģijas fakultātes tēlu medijos kopš tās atjaunošanas 1990. gadā. Sadaļu noslēgs baznīcas vēsturnieks, LU TF docents un priesteris Andris Priede, iedziļinoties katoļu baznīcā pastāvošās opozīcijas jautājumā.

Pēdējā sadaļā vispirms uzstāsies vēsturnieks Andris Mucenieks, kurš pievērsīsies evaņģelikālismam 21. gadsimta politikā, savukārt pirmo konferences dienu noslēgs Noričas diacēzes lektoru apmācības programmas un liturģikas nozares direktors, anglikāņu mācītājs Čārlzs Rīds, kurš interesentus iepazīstinās ar dievkalpojumu dažādām izpausmēm anglikāņu baznīcā. 

18. februāri aizsāksim ar LU TF docenta, luterāņu mācītāja Linarda Rozentāla referātu par to, kā kristietībai jāmainas, lai tā turpinātu pastāvēt. Psiholoģe un LU TF pasniedzēja Laura Liberte iedziļināsies neapzinātajā reliģiozitātē. Savukārt LU TF docente Elizabete Taivāne pastāstīs vairāk par globālās teoloģijas un reliģijas hibridizāciju. 

Nākamajā sadaļā LU TF dekāne, profesore Dace Balode aktualizēs jautājumu, kāpēc tikai Bībeles pētnieki nodarbojas ar Bībeles pētniecību? LU TF docents Jānis Rudzītis-Neimanis apskatīs tolerances un neiecietības izpratnes Vecās Derības ietvaros. Savukārt docents Juris Cālītis iedziļināsies lūgšanas telpai raksturīgajā garīguma tematikā. 

Doktorante Madara Vilne apskatīs New Age pārstāvju ieskatus, kā arī šīs reliģijas pieaugošo popularitāti mūsdienās. LU TF prof. Normunds Titāns argumentēs, vai pastāv teoloģija pēc naturālisma, savukārt Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas studiju daļas vadītāja, zin. grāda pretendente Līva Fokrote pievērsīsies attiecībām starp Dievu un šo pasauli. 

Noslēguma sekcijā pētnieki pievērsīsies cilvēka un klimata pārmaiņu jautājumam. LU TF profesors Ralfs Kokins apskatīs saules tematiku un tās nozīmi kā fascinējošam mītiskam simbolam. Lutera akadēmijas docents Guntis Kalme apskatīs M. Lutera izpratni par cilvēku. Savukārt, konferenci noslēgs maģistrante Bella Briška, "Dzīvnieku Brīvības" aktīviste un vegan.lv redaktore, kas apskatīs ekoteoloģijas nozīmību pašlaik esošās klimata krīzes kontekstā.  

 

Konference norisināsies latviešu un angļu valodā. Informējam, ka konferences laikā tiks filmēts un fotografēts. 

______

Šī programma ir īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.