Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vāka dizaina noformējumā izmantots Laimoņa Stikāna zīmējums.
Vāka dizaina noformējumā izmantots Laimoņa Stikāna zīmējums.
Vāka dizaina noformējumā izmantots Laimoņa Stikāna zīmējums.
Iznācis reformācijas 500 gadu jubilejai veltītais 68. teoloģijas, reliģijpētniecības un kultūrvēsturiskais žurnāls „Ceļš”
Ilze Stikāne, LU TF sabiedrisko attiecību speciāliste
18.01.2018

Lasītājiem tagad pieejams jaunākais žurnāla „Ceļš” numurs, kuru izdod Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte (LU TF) sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu. Izdevumu var iegādāties LU apgāda grāmatu veikalā Raiņa bulvārī 19 (12.00 – 17.00), kā arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās.

Jaunais žurnāla „Ceļš” numurs veltīts vienam no nozīmīgākajiem teoloģiskajiem vēstures pagrieziena punktiem – reformācijai, kuras 500 gadu jubileja tika atzīmēta 2017. gadā. Numurā apkopotie raksti pievēršas reformācijas unikalitātei, daudzveidībai un arī tās problemātiskajiem aspektiem.  Žurnāla atbildīgais redaktors, LU TF profesors Dr. phil. Valdis Tēraudkalns uzsver, ka „man tā nav tikai atcere, kā „politkorekti” nereti tiek teikts, bet patiešām jubileja, jo reformācija sniedza impulsu lielākai apziņas brīvībai, izaicināja esošo hierarhisko sistēmu un ļāva apzināties indivīdam sevi kā cilvēku, kas pats bez starpniekiem stāv Dieva priekšā”.

Raksta krājums iesākas ar Zviedrijas Baznīcas Stokholmas Doma teologa Dr. theol. Normunda Kamergrauža rakstu „Cilvēka dabas ambivalence”, kurā tiek uzsvērta cilvēka dabas izpratnes mijiedarbība ar ētisko refleksiju. LU TF profesore, projekta "Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgtspējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā" vadītāja Dr. paed., Dr. theol. Laima Geikina rakstā „Praktiskā teoloģija LU Teoloģijas fakultātes studiju programmās laikā no 1920. līdz 1940. gadam” apskata LU TF unikalitāti praktiskās teoloģijas laukā pagājušā gadsimta pirmajā pusē. TF zinātniskā grāda pretendents Guntars Rēboks savā rakstā „Reformācija Anglijā un tās ietekme Anglijas baznīcas liturģiskajā dzīvē” parāda, ka reformācija bija visaptverošs notikums, kas ietekmēja dažādas valstis un dažādas konfesijas. Bīskape emerita un Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes mācītāja Jāna Jēruma-Grīnberga savā rakstā „Ecclesia semper reformanda” apskata šīs frāzes nozīmi, to analizējot dažādu gadsimtu un notikumu kontekstā. V. Tēraudkalns aplūko reformāciju kā sociokulturālu fenomenu, rakstā „Reformācija starp mītiem un vēsturi” izvērtējot dažus no mītiem, kas saistās ar reformāciju un protestantismu. LU TF docents Dr. hist. eccl. Andris Priede rakstā „Kam pieder reformācija?” apskata dažādas kustības vēstures gaitā, kas jau pirms Dr. Mārtiņa Lutera reformācijas ir iezīmējušas vēlmi pēc pārmaiņām. Savukārt TF profesore Dr. theol. Dace Balode rakstā „Par ko ir Bībele: Mārtiņa Lutera kristocentriskā rakstu interpretācija” analizē M. Lutera Bībeles izpratni. Krājums noslēdzas ar LU TF vadošās pētnieces Dr. theol. Ilzes Jansones rakstu „Reformācija kā beigas?”, kurā autore analizē Frīdriha Vilhelma Nīčes, Novālisa un Sērena Objū Kirkegora ieskatus par reformāciju un viņu laika kristietību.

Par žurnālu

Žurnāls „Ceļš” ir atjaunotās LU TF anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju izpratni par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. „Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskajai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.