Jau kopš atjaunošanas 1990. gadā LU Teoloģijas fakultāte ir pievērsusi sevišķu uzmanību sadarbībai ar ārvalstu teoloģijas fakultātēm gan mācību programmu izstrādē, gan zinātniski pētnieciskajā darbā un studiju procesa uzlabošanā. 

Pakāpeniski attīstīta un paplašināta veiksmīga sadarbība ar Tartu Universitātes Teoloģijas fakultāti - tās pārstāvji piedalās starptautiska zinātniska dialoga veidošanā, publicējot savu pētījumu rezultātus LU Teoloģijas fakultātes zinātniskajā izdevumā "Ceļš" un kā redkolēģijas locekļi darbojoties iesniegto rakstu recenzēšanā, kā arī ir LU Teoloģijas fakultātes izveidotās Promocijas padomes un Profesoru padomes locekļi. 

Rakstu krājuma "Ceļš" redkolēģijā iesaistījušies arī mācībspēki no citām Eiropas savienības, Apvienotās Karalistes un Ziemeļamerikas universitātēm. Tāpat mācībspēki no dažādām ārvalstu universitātēm viesojas LU Teoloģijas fakultātē, daloties ar savu pētniecisko pieredzi doktorantūras skolas "Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas" rīkoto pasākumu ietvaros.