Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Publikācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.04.2013

LU Teoloģijas fakultātē ir trīs katedras – Bibliskās teoloģijas katedra, Baznīcas un reliģiju vēstures katedra un Sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedra. Katrai katedrai ir savas pētnieciskās prioritātes, taču to vienojošais elements ir latviešu teoloģijas reāla un mūsdienu apstākļiem atbilstīga attīstība. Liela daļa pētījumu tiek izstrādāti, konsultējoties ar ārvalstu partneriem, un daļa no tiem tiek publiskota starptautiskos izdevumos, atbilstīgi iekļaujoties Eiropas teoloģiskās pētniecības kontekstā katrā no atsevišķajām apakšnozarēm. Svarīgi, ka pētnieciskajā darbā aktīvi tiek iesaistīti arī LU Teoloģijas fakultātes bakalaura un maģistra programmu studenti, tāpat ar katru no pētniecības jomām padziļināti nodarbojas arī Teoloģijas fakultātes doktoranti.

Vairums svarīgāko publikāciju, kas apvieno dažādos pētniecības virzienos paveikto vai arī tiek veltītas vienai konkrētai pētniecības aktualitātei (piemēram, ievērojama teologa jubilejai, sieviešu jautājumam teoloģijā vai tamlīdzīgi), tiek apkopotas ikgadējā teoloģisku rakstu krājumā „Ceļš”, kuru latviešu valodā izdod LU Teoloģijas fakultāte sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu. Šī izdevuma teksti pieejami arī EBSCO datubāzē; jaunākie izdevuma numuri lasāmi tiešsaistē LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā: www.lu.lv/apgads/izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/cels/

LU TF mācībspēku pētījumu rezultāti tiek publicēti arī citos starptautiskos recenzētos izdevumos (L. Geikina, V. Tēraudkalns, N. Titāns, R. Kokins, E. Taivāne, D. Balode, A. Priede u. c.), kā arī citos recenzētos Latvijas izdevumos (sadarbojoties ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, LU Humanitāro zinātņu fakultāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Kristīgo akadēmiju – V. Tēraudkalns, N. Titāns, doktoranti).

Gan fakultātes mācībspēki, gan doktoranti aktīvi iesaistās arī teoloģijas populārzinātniskā skaidrošanā, piedaloties televīzijas un radio raidījumos, publiskās diskusijās, kā arī sniedzot konsultatīvas intervijas presei un publicējot populārzinātniskus rakstus par teoloģiju.