Nordic Conference of Religious Education 2022 "RE in the crossroads!?"

Call for papers: Nordic Conference of Religious Education 2022 RE in the crossroads!?” (June 14th – June 18th, 2022, Riga, Latvia). Conference was postponed for a year due to the restrictions.  Piesakies Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konferencei 2022 “Vai reliģiskā izglītība ir nonākusi krustcelēs?” (14. – 18. jūnijs, 2022. gads, Rīga, Latvija). Konference tika pārcelta par gadu vēlāk. 

The last few decades are marked by evaluating the identity of religious education as a learning subject in the context of diverse contemporary challenges. Religious pluralism, atheistic and agnostic perspectives, artificial intelligence, and the rapid development of information technologies create the conditions in which traditional practices of religious education are searching for innovative solutions.

‘Crossroads’ is a metaphor that reveals the diversity of these research directions. What does religion mean in terms of religious education itself? There is still a debate about the relationship between the concepts - religion and worldview and their link to the educational content in general. What is the target audience for religious education – pre-school children, primary and secondary school learners, university students, and secular society in general? Generational reciprocity and the search for answers to existential questions lead to the characteristics of generations. How can a digital generation learn religious education? How can information technologies be employed in the learning process? Artificial Intelligence (AI) is no longer the future, it is our present. Thus, it creates conditions for discussing the relationship between a human being and AI in the context of faith, religion and worldviews. What innovations are already available in didactics? Didactics is one of the scientific disciplines, which in recent decades has similarly sought for answers to the question of how to teach and learn. For religious education didacts it is important to search for the meeting points and solutions of various learning subjects in order to respond jointly to the new approaches of the educational content design in National Standards.

Searching for answers to these topical questions, the conference will focus on four key topics, keeping in mind that all of them might be connected with the reflections on the challenges created by Covid-19 and the pandemic:

 • Searching for the renewal of religious education identity (post-secularism, inclusive religious education, developments of National Curriculums);
 • Digital generations and religious education (y, z, α generations, digital childhood);
 • Teacher religious education: challenges and opportunities for growth;
 • Didactic innovations in religious education (innovative approaches to teaching and learning).

Paper proposal (250–300 words abstract)

We invite single researchers to submit papers that address aspects of the conference theme or other topics of general interest to the field.

The abstracts should be 250–300 words, full papers are 2000 words.

Time for presentation: 15–20 minutes, additional 10 minutes for response and discussions.

The committee will organize paper sessions and responses. You may be asked to give response to a colleague.

 

Symposium proposal (250–300 words abstract)

We invite groups of researchers to present a theme for debate. A collection of small papers can be presented in order to shed light on a particular question.

The abstract for a symposium should be 250–300 words, full contribution about 3000 words.

Time for presentation 90 minutes.

The abstract and paper should be presented for a whole symposium, and not the separate contributions. Time for individual presentations will depend on number of contributors in a symposium. It is also possible to opt for a double symposium, occupying two timeslots.

The names of all presenters and discussants should be included with the abstract and the full paper.

 

Send in your paper and symposium proposals until 31st December, 2021 to ncre2021@gmail.com.

Conference will be held in English. 

Members of the local program committee are:

 • Laima Geikina University of Latvia, Faculty of Theology (UL, FT)
 • Dace Balode UL, FT
 • Ilze Stikāne UL, FT
 • Dzintra Iliško Daugavpils University (DU), Centre of Sustainable Education
 • Lāsma Latsone Liepaja University (LiepU), Faculty of Education and Social Work (FESW)

Previous conferences: 

Nordic conference of religious education 2019: https://www.ntnu.edu/ncre2019

Nordic conference of religious education 2017: https://www.uef.fi/web/ncre2017

Nordic conference of religious education 2015: https://sisu.ut.ee/ncre2015

Pēdējās dekādes iezīmējas ar reliģiskās izglītības kā mācību priekšmeta identitātes izvērtēšanu mūsdienu daudzveidīgo izaicinājumu kontekstā. Reliģiskais plurālisms, ateistiskā un agnostiskā perspektīva, mākslīgais intelekts un informācijas tehnoloģiju straujā attīstība rada apstākļus, kuros reliģiskās izglītības tradicionālās prakses meklē arvien jaunus un inovatīvus risinājumus.

“Krustceles” ir metafora, kas atklāj šo meklējumu virzienu daudzveidību. Ko nozīmē reliģija pašas reliģiskās izglītības izpratnē? Joprojām pastāv diskusija par jēdzienu reliģija un pasaules  uzskats savstarpējām attiecībām un saistību ar izglītības saturu kopumā. Kas un kāda ir reliģiskās izglītības mērķauditorija? Pirmsskolas audzēkņi, pamatskolas un vidusskolas skolēni, kā arī sekulārā sabiedrība kopumā. Paaudžu savstarpējība un eksistenciālo jautājumu atbilžu meklējumi noved pie jautājuma par paaudžu raksturojumiem. Kā reliģiskajā izglītībā mācīties digitālajām paaudzēm? Kāda ir informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespēja mācību procesā? Mākslīgais intelekts (MI) vairs nav nākotne, bet jau ir tagadne. Tas rada apstākļus diskusijai par cilvēka un MI attiecībām ticības, reliģijas un pasaules uzskata kontekstā. Kādas inovācijas didaktikas jomā ir pieejamas jau šobrīd? Didaktika ir viena no zinātņu disciplīnām, kas pēdējās dekādēs līdzīgi meklē atbildes uz jautājumu, kā mācīt un kā mācīties? Reliģiskās izglītības didaktiem svarīgi meklēt saskares punktus ar dažādiem risinājumiem mācību priekšmetos, lai kopīgi reaģētu uz jaunajām izglītības satura organizācijas pieejām Nacionālajos Standartos.

Meklējot atbildes uz šiem aktuālajiem jautājumiem un ņemot vērā, ka visas no šīm tēmām varētu būt caurvītas ar refleksijām par Covid un pandēmijas izraisītajiem izaicinājumiem, konference saturiski koncentrēsies uz četrām pamattēmām:

 • Atjaunotas reliģiskās izglītības identitātes meklējumos (postsekulārisms, iekļaujoša reliģiskā izglītība, kvalitatīvas izmaiņas nacionālajos standartos);
 • Digitālās paaudzes un reliģiskā izglītība (y, z, α paaudzes, digitālā bērnība);
 • Skolotāju reliģiskā izglītība: izaicinājumi un iespējas izaugsmei;
 • Didaktiskās inovācijas un reliģiskā izglītība (inovatīvas pieejas mācīšanai un mācīšanās procesam).

Referātu pieteikumu iesūtīšana (250 – 300 vārdu pieteikums)

Aicinām pētniekiem iesūtīt referātu pieteikumus, kas apskata kādu no konferences tēmas aspektiem vai arī kādu citu tematu, kas atbilst jomas vispārējiem jautājumiem.

Referātu pieteikumiem nevajadzētu būt apjomīgākiem par 250 – 300 vārdiem, savukārt referāta apjoms – 2000 vārdi.

Prezentācijas ilgums: 15 līdz 20 minūtes, kā arī 10 minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem.

Konferences darba grupa organizēs referātu darba sekcijas un atbildēs uz nepieciešamajiem jautājumiem. 

 

Simpozija pieteikumu iesūtīšana (250–300 vārdu pieteikums)

Aicinām pētnieku darba grupas prezentēt kādu konkrētu tēmu debatēm. Neliels referātu kopums var tikt prezentēt, lai labāk atspoguļotu konkrētu jautājumu.

Simpozija pieteikumiem nevajadzētu būt apjomīgākam par 250 – 300 vārdiem, visu referātu kopējam apjomam nevajadzētu būt lielākam par 3000 vārdiem.

Prezentācijas ilgums: 90 minūtes.

Pieteikumam un referātam jāatspoguļo visu simpoziju kopumā nevis atsevišķus tā dalībniekus. Laiks, kas tiks atvēlēts individuālām prezentācijām, būs atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita konkrētajā simpozijā. Ir iespējams pieteikt arī divas simpozija sekcijas, tādējādi dubultojot simpozija laiku.

Visu simpozija dalībnieku (gan referātu prezentētāji, gan diskusijas dalībnieki) vārdiem jābūt norādītiem simpozija pieteikumā un referāta pilnajā teksta versijā.

 

Sūtiet savu referāta vai simpozija pieteikumu līdz pat 31. decembrim, 2021. gadam, uz e-pastu: ncre2021@gmail.com.

Konferences darba valoda: angļu. 

2022. gada konferences organizatoru darba grupa:

 • Laima Geikina, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte (LU TF)
 • Dace Balode, LU TF
 • Ilze Stikāne, LU TF
 • Dzintra Iliško, Daugavpils Universitātes (DU) Ilgtspējīgas izglītības institūts
 • Lāsma Latsone, Liepājas Universitātes (LiepU) Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Iepriekšējās konferences: 

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2019: https://www.ntnu.edu/ncre2019

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2017: https://www.uef.fi/web/ncre2017

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2015: https://sisu.ut.ee/ncre2015