Foto: Ralfs Kokins

2022. gada 20. janvārī plkst. 15.00 attālināti notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēde, kurā Ģirts Rozners aizstāvēs promocijas darbu “Verbālā inspirācija kā atbilde teoloģiskai krīzei – implikācijas Latvijas teoloģiskajā diskursā” doktora zinātniskā grāda (Ph.D.) iegūšanai filozofijā, ētikā un reliģijā. Darba vadītāja – Dr. phil., profesore Dace Balode.

Promocijas darbā “Verbālā inspirācija kā atbilde teoloģiskajai krīzei – implikācijas Latvijas teoloģiskajā diskursā” Ģirts Rozners analizē Bībeles verbālās inspirācijas domas vēsturi un aizstāv tēzi, ka verbālās inspirācijas doktrīna kristietībā ir veidojusies sasaistē ar dažādām teoloģiskajām krīzēm. Kā viens no teoloģiskās krīzes un ticības Bībeles verbālai inspirācijai rezultātiem tiek aplūkots arī kristīgais fundamentālisms un tā vēsturiskā ietekme uz kristīgo ticību Latvijā. Darba otrajā daļā veikts kvalitatīvs pētījums, kurā daļēji strukturētās intervijās intervēti 29 Latvijas protestantisko baznīcu mācītāji, lai noskaidrotu mūsdienu garīdznieku kā kristīgās kopienas viedokļu līderu pozīciju Bībeles verbālās inspirācijas jautājumā. Pētījumā secināts, ka Latvijas teoloģiskajā diskursā ir novērojamas ļoti izteiktas ticības verbālajai inspirācijai implikācijas, ko apstiprina garīdznieku argumentācijas stratēģijas un Bībeles interpretācijas metodoloģija, risinot baznīcai un sabiedrībai aktuālus problēmjautājumus.

 

Recenzenti:

Prof. Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte)

Prof. Dr. theol. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte)

Doc. Dr. phil. Ivars Neiders (Rīgas Stradiņa universitāte).

 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā un LU portālā.

Ar darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā varat iepazīties šeit.

 

Atklātā sēdē notiks Zoom platformā. Aicinām interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2022. gada 19. janvārim, rakstot uz e-pastu: ilze.stikane.tf@lu.lv.

Dalīties