2021. gada nogalē iznācis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) teoloģiskā, reliģijpētnieciskā un kultūrvēsturiskā izdevuma “Ceļš” 72. numurs. Jaunākajā numurā iespējams izlasīt aktuālākos pētījumus par sievietēm kristīgajā tradīcijā, luterānismu dažādos vēsturiskajos kontekstos, baptismu, sūfismu, sociālajām zinātnēm un Bībeli, kā arī ekoloģiju un teoloģiju.

72. numurs aizsākas ar LU TF absolventes Bellas Briškas rakstu par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sieviešu ordinācijas aizlieguma zemūdens akmeņiem. Tālāk LU TF doktorante Kristīna Ēce iedziļinās Kurzemes un Vidzemes konsistoriju ārmisijā. LU TF doktorants Seimurs Guseinovs aplūko psihotropo vielu lietošanu sūfiju rituālos. Savukārt LU TF absolvente Diāna Hristenko analizē Evaņģēliski luteriskās baznīcas sovetizāciju Latvijā un Igaunijā. LU TF profesors Ralfs Kokins savā rakstā aktualizē klimata krīzes problemātiku teoloģiskā kontekstā. LU TF absolvente Ineta Lansdovne izpētījusi starpetniskā izlīguma prakses Latvijā 21. gs. sākumā, koncentrējoties tieši uz Latvijas Baptistu draudžu savienības piemēru. LU TF maģistrante Beāte Orlova pievērsusies jautājumam par to, kas atšķir svēto no herētiķes, atspoguļojot dažādas attieksmes pret sievietēm-mistiķēm viduslaiku Eiropā. Doktorants Uģis Pallo apskatījis mācītāja Vladimira Molčanova ietekmi Latvijas baptismā 20. gadsimtā. Savukārt zinātniskā grāda pretendente teoloģijā un reliģiju zinātnē Rota Stone analizē sociālo zinātņu pieeju Bībelei, īpašu uzmanību pievēršot Kalna sprediķa svētību tekstam. Noslēdzošajā rakstā teoloģijas doktore Una Stroda apskata jautājumu par to, vai netradicionāla ordinācija ir saistīta ar netradicionālu laulību.

Žurnālu “Ceļš” un arī citus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus visizdevīgāk iegādāties Rīgā, Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, kā arī izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).

Žurnālu iespējams apskatīt arī LU Akadēmiskā apgāda tīmekļa vietnē.

 

Par žurnālu

Žurnāls “Ceļš” ir atjaunotās LU TF anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju izpratni par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. “Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskajai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.

Dalīties