Līdz pat 31. decembrim iespējams iesūtīt referātu un simpozija tematus no Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konferencei 2022 “Vai reliģiskā izglītība ir nonākusi krustcelēs?”, kas norisināsies Rīgā no 2022. gada 14. jūnija līdz 18. jūnijam. Konferencē uzstāsies vairāki reliģiskās izglītības akadēmiskajā jomā nozīmīgi pētnieki, kā, piemēram, Zanda Rubene, Mārtins Ubani (Martin Ubani), Karolīne Gustavsone (Caroline Gustavsson) un Robs Frītijs (Rob Freathy). Konference tika pārcelta no 2021. gada uz 2022. gadu globālās pandēmijas iespaidā.

Pēdējās dekādes iezīmējas ar reliģiskās izglītības kā mācību priekšmeta identitātes izvērtēšanu mūsdienu daudzveidīgo izaicinājumu kontekstā. Reliģiskais plurālisms, ateistiskā un agnostiskā perspektīva, mākslīgais intelekts un informācijas tehnoloģiju straujā attīstība rada apstākļus, kuros reliģiskās izglītības tradicionālās prakses meklē arvien jaunus un inovatīvus risinājumus.

“Krustceles” ir metafora, kas atklāj šo meklējumu virzienu daudzveidību. Ko nozīmē reliģija pašas reliģiskās izglītības izpratnē? Joprojām pastāv diskusija par jēdzienu reliģija un pasaules  uzskats savstarpējām attiecībām un saistību ar izglītības saturu kopumā. Kas un kāda ir reliģiskās izglītības mērķauditorija? Pirmsskolas audzēkņi, pamatskolas un vidusskolas skolēni, kā arī sekulārā sabiedrība kopumā. Paaudžu savstarpējība un eksistenciālo jautājumu atbilžu meklējumi noved pie jautājuma par paaudžu raksturojumiem. Kā reliģiskajā izglītībā mācīties digitālajām paaudzēm? Kāda ir informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespēja mācību procesā? Mākslīgais intelekts (MI) vairs nav nākotne, bet jau ir tagadne. Tas rada apstākļus diskusijai par cilvēka un MI attiecībām ticības, reliģijas un pasaules uzskata kontekstā. Kādas inovācijas didaktikas jomā ir pieejamas jau šobrīd? Didaktika ir viena no zinātņu disciplīnām, kas pēdējās dekādēs līdzīgi meklē atbildes uz jautājumu, kā mācīt un kā mācīties? Reliģiskās izglītības didaktiem svarīgi meklēt saskares punktus ar dažādiem risinājumiem mācību priekšmetos, lai kopīgi reaģētu uz jaunajām izglītības satura organizācijas pieejām Nacionālajos Standartos.

Meklējot atbildes uz šiem aktuālajiem jautājumiem, konference saturiski koncentrēsies uz četrām pamattēmām:

  • Atjaunotas reliģiskās izglītības identitātes meklējumos (postsekulārisms, iekļaujoša reliģiskā izglītība, kvalitatīvas izmaiņas nacionālajos standartos);
  • Digitālās paaudzes un reliģiskā izglītība (y, z, α paaudzes, digitālā bērnība);
  • Skolotāju reliģiskā izglītība: izaicinājumi un iespējas izaugsmei;
  • Didaktiskās inovācijas un reliģiskā izglītība (inovatīvas pieejas mācīšanai un mācīšanās procesam).

Referātu pieteikumu iesūtīšana (250 – 300 vārdu pieteikums)

Aicinām pētniekiem iesūtīt referātu pieteikumus, kas apskata kādu no konferences tēmas aspektiem vai arī kādu citu tematu, kas atbilst jomas vispārējiem jautājumiem.

Referātu pieteikumiem nevajadzētu būt apjomīgākiem par 250 – 300 vārdiem, savukārt referāta apjoms – 2000 vārdi.

Prezentācijas ilgums: 15 līdz 20 minūtes, kā arī 10 minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem.

Konferences darba grupa organizēs referātu darba sekcijas un atbildēs uz nepieciešamajiem jautājumiem. 

Simpozija pieteikumu iesūtīšana (250–300 vārdu pieteikums)

Aicinām pētnieku darba grupas prezentēt kādu konkrētu tēmu debatēm. Neliels referātu kopums var tikt prezentēt, lai labāk atspoguļotu konkrētu jautājumu.

Simpozija pieteikumiem nevajadzētu būt apjomīgākam par 250 – 300 vārdiem, visu referātu kopējam apjomam nevajadzētu būt lielākam par 3000 vārdiem.

Prezentācijas ilgums: 90 minūtes.

Pieteikumam un referātam jāatspoguļo visu simpoziju kopumā nevis atsevišķus tā dalībniekus. Laiks, kas tiks atvēlēts individuālām prezentācijām, būs atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita konkrētajā simpozijā. Ir iespējams pieteikt arī divas simpozija sekcijas, tādējādi dubultojot simpozija laiku.

Visu simpozija dalībnieku (gan referātu prezentētāji, gan diskusijas dalībnieki) vārdiem jābūt norādītiem simpozija pieteikumā un referāta pilnajā teksta versijā.

Sūtiet savu referāta vai simpozija pieteikumu līdz pat 31. decembrim, 2021. gadam, uz e-pastu: ncre2021@gmail.com.

Konferences darba valoda: angļu. 

Vairāk par "keynote" runātājiem iespējams uzzināt konferences sadaļā.             

 

2022. gada konferences organizatoru darba grupa:

  • Laima Geikina, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte (LU TF)
  • Dace Balode, LU TF
  • Ilze Stikāne, LU TF
  • Dzintra Iliško, Daugavpils Universitātes (DU) Ilgtspējīgas izglītības institūts
  • Lāsma Latsone, Liepājas Universitātes (LiepU) Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Iepriekšējās konferences: 

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2019: https://www.ntnu.edu/ncre2019

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2017: https://www.uef.fi/web/ncre2017

Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference 2015: https://sisu.ut.ee/ncre2015

Dalīties