Doktora studiju programmu studenti, zinātniskā grāda pretendenti un maģistranti var pieteikties dalībai doktorantūras skolā līdz 2021. gada 11. novembrim.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā "Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas":

  • Zinātniskās iestrādes – piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (Skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
  • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem.

Potenciālajiem skolas dalībniekiem elektroniski līdz 11. novembrim jāatsūta uz ilze.stikane.tf@lu.lv:

Informācija par uzņemšanu un doktorantūras skolas aktivitātēm tās dalībniekiem tiks nosūtīta elektroniski.

Papildu informāciju par doktorantūras skolu varat uzzināt, rakstot doktorantūras skolas vadības padomes priekšsēdētājam, profesoram Valdim Tēraudkalnam (e-pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv) vai arī doktorantūras skolas tehniskajai sekretārei Ilzei Stikānei (ilze.stikane.tf@lu.lv). 

Dalīties