Aktuālie noteikumi

Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijas Universitātē (LU), lai nodrošinātu drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu, kā arī mazinātu LU darbiniekiem, studentiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

 

Vispārējie noteikumi

LU studiju programmu īstenošana un apguve tiek organizēta klātienē un tajā piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. LU personāls pielieto šāda veida sadarbspējīgus digitālos Covid-19 sertifikātus:

 • vakcinācijas sertifikāts (QR kods), kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju, un pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas, un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas;
 • pārslimošanas sertifikāts (QR kods), kas apliecina Covid-19 inficēšanās epizodi - no brīža, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;

LU personāla pienākums ir ievērot tālāk minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757);
 • Students ienākot un uzturoties LU telpās, nodrošina LU apsardzei vai dežurantam savas personas identificēšanas iespējas, uzrāda sertifikātu (QR kodu) un personu apliecinošu dokumentu. Darbinieks uzrāda derīgu darbinieka apliecību un ievēro šo noteikumu 4.punktā minētos nosacījumus;
 • mācību procesā klātienē piedalīties tikai, ja persona ir saņēmusi sertifikātu. Līdz 2021.gada 10.oktobrim klātienes nodarbībās drīkst piedalīties arī studējošie un pasniedzēji ar testēšanas sertifikātu, kas apliecina laboratoriski veiktas analīzes ar negatīvu rezultātu uz inficēšanos Covid-19 un kas nav vecāks par 48 stundām. Pasniedzējs pirms nodarbības savu testēšanas sertifikātu uzrāda attiecīgās fakultātes atbildīgajai personai;
 • informēt LU ēkas dežurantu vai apsardzi par apmeklētāju uzaicināšanu vai ierašanos, norādot telpu, kurā notiks tikšanās, vai personiski sagaidot apmeklētājus pie ēkas ieejas;
 • neatrasties LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot pamatstruktūrvienības vai tiešajam darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās nodarbības pasniedzējam, atstāt LU telpas un sazināties ar ārstu;
 • nekavējoties ziņot uz e-pastu covidtrauksme@lu.lv un tālruni 26189898 par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniegt darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC;
 •  iespēju robežās izmantot lietotni “Apturi Covid”;
 • koplietošanas telpās, kā arī esot telpās, kur ir personas, kurām nav, vai par kurām nav zināms, vai tām ir sertifikāts, ievēro divu metru distanci un lieto mutes un deguna aizsegu. Piedaloties izglītības procesā, personas, kurām ir sertifikāts, mutes un deguna aizsegu var nelietot;
 • pēc iespējas samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī bez atbilstošiem dezinfekcijas pasākumiem nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, t.sk. rakstāmpiederumus;
 • korespondenci un dokumentus iesniedz un saņem Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (Raiņa bulv. 19, Rīga, 136. telpa) vai Akadēmiskā centra Infocentros.

LU darbinieki, kuri veic darbu klātienē, kas nav saistīts ar studiju procesa nodrošināšanu, un nav saņēmuši sertifikātu, ievēro šādas prasības:

 • vienojas ar tiešo darba vadītāju par darba organizāciju, iekļūšanu LU telpās un pieļaujamajiem pārvietošanās maršrutiem tajās, lai nodrošinātu distancēšanos no klātienes mācību procesa norises;
 • neatrodas telpās, kurās tiek nodrošināts studiju process klātienē;
 • neatrodas saskarē ar studentiem;
 • uzturoties LU telpās, ievēro divu metru distanci no citām personām;
 • lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot gadījumu, ja persona telpā atrodas vienatnē.

Nodrošinot darbu un studijas klātienē, pamatstruktūrvienību vadītāji:

 • ir atbildīgi par MK noteikumos Nr. 360 noteikto informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipu ievērošanu;
 • ja nepieciešams, norīko par epidemioloģiskās situācijas uzraudzību atbildīgo personu pamatstruktūrvienībā un informē par to LU darba aizsardzības sistēmas vadītāju;
 • organizē pasākumus personāla un apmeklētāju informēšanai par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • organizē pasākumus šo noteikumu īstenošanai savā struktūrvienībā;
 • sniedz Finanšu un uzskaites departamentam informāciju par Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu izmaksām;
 • saņemot informāciju no darbinieka šo noteikumu 3.6.minētajos gadījumos, nekavējoties pieprasa  darba nespējas lapu (DNL) kā kavējuma attaisnojuma dokumentu. Darbinieks darbu atsāk pēc DNL noslēgšanas.

Covid-19 infekcijas izplatības laikā (līdz turpmākam LU rīkojumam) aizklātus balsojumus LU drīkst organizēt gan klātienē, gan attālināti LU ieviestajos elektroniskajos risinājumos. Organizējot aizklātu balsojumu klātienē, ievēro šādus noteikumus:

 • sanāksmi organizē attālināti (elektroniski) Microsoft Teams, savukārt aizklāto balsojumu organizē klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus;
 • aizklātu balsojumu var organizēt vairākas dienas.
 

Studiju procesa organizēšana

Fakultāšu dekāni nodrošina studiju īstenošanu, kā arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu, ievērojot MK noteikumos Nr. 360, šajos noteikumos u.c. LU spēkā esošajos normatīvajos aktos un pārvaldes lēmumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un izmantojot LU Administrācijas vispusīgu atbalstu.

Klātienes mācībās un pārbaudījumos veic klātesošo studentu reģistrāciju sarakstā.

Klātienes studiju procesa īstenošanā studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju programmās ievēro ārstniecības iestāžu noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ņemot vērā studiju programmas specifiku un nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās, pieļaujams  studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi īstenot attālināti:

 • ja kursam reģistrēti vairāk kā 50 studējošie (dati uz 2021.gada 25 augustu);
 • brīvās izvēles studiju kursus;
 • ja šādu risinājumu pēc programmas direktora ierosinājuma ir apstiprinājusi Studiju virziena padome, pieņemot pamatotu lēmumu.

Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekāns nodrošina:

 • sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu;
 • studiju kursu īstenošanu atbilstoši studiju kursu aprakstā noteiktajam plānam, izmantojot attālinātām studijām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus, nodrošinot studējošajiem studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju kursa plānā, studiju kursa aprakstā noteiktajos starppārbaudījumos un noslēguma pārbaudījumā, mācībspēks plāno izmaiņas atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem, saskaņo ar studiju programmas direktoru un divas nedēļas iepriekš informē par to studējošos;
 • efektīvu komunikāciju ar studējošajiem;
 • LU “Mans portāls” un nepieciešamo aktuālo studiju materiālu ievietošanu e-studijās.

Attālinātu studiju nodarbībās studējošā pienākums ir pēc pasniedzēja uzaicinājuma ieslēgt kameru un skaļruni, lai nodrošinātu iespēju identificēt nodarbībā klātesošos un nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu.

Studējošie, kuri nevar piedalīties studiju procesā Covid-19 inficēšanās dēļ, nekavējoties par to informē studiju programmas direktoru vai metodiķi, nosūtot darba nespējas lapu (DNL) kā kavējuma attaisnojuma dokumentu. Studējošais dalību studiju procesā turpina pēc DNL noslēgšanas.

 

Citu norišu organizēšana

Organizējot cita veida pasākumus, organizators pieteikumā norāda, saskaņā ar kuru MK 360 noteikumu punktu norise tiks organizēta, un rīkojas atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Organizējot klātienes pasākumu vai cita veida norisi, tā organizators nodrošina dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

LU Bibliotēku apmeklētāji un lietotāji:

 • LU studējošie, kuriem nav derīgu sertifikātu, grāmatas saņem šajās adreses:
 1. Kalpaka 4, Rīga;
 2. Lielvārdes 24, Rīga.
  • drukātās grāmatas rezervē izmantojot bezkontakta risinājumus (Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkatalogā, telefonu, e-pastu);
  • nedrūzmējas pie LU bibliotēkām, ievēro distanci starp personām un izmantot valstī un LU noteiktos drošības līdzekļus;
  • apmeklētāji bibliotēku telpās un lasītavās lieto mutes un deguna aizsegs.

LU bibliotēku darbiniekiem:

 • nodrošināt LU bibliotēku telpas kā lasītavas un studiju vidi, paredzot vismaz 25 kvadrātmetrus vienam apmeklētājam un nodrošināt apmeklētāju vienvirziena plūsmu;
 • nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, kā arī virsmu, koplietošanas tehnisko ierīču un telpu virsmu regulāru dezinficēšanu.

Organizēti sporta treniņi (nodarbības) LU var tikt īstenoti telpās, ārtelpās vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus).

Komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņus pieaugušajiem organizē atbilstoši MK noteikumos Nr. 360 noteiktajam regulējumam.

Amatieru sporta kolektīva treniņi  un amatiermākslas kolektīva nodarbības drīkst notikt iekštelpās, ja treniņgrupā vai nodarbības grupā esošajām personām ir sertifikāts.

Par šo noteikumu minēto apliecinājumu esamību pirms norises uzsākšanas esamību pārliecinās treniņa vai nodarbības vadītājs, lūdzot šo apliecinājumus uzrādīt treniņa vai nodarbības dalībniekiem.

Sporta treniņa vai nodarbības norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā nedrīkst atrasties personas, kurām nav vai par kurām nav informācijas, ka tās ir saņēmušas sertifikātu.

Dalīties