2024. gada 18. jūnijā plkst. 13.00, Raiņa bulvārī 19, 161. telpā Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes promocijas padomes filozofijā, ētikā un reliģijā atklātā sēdē EVA MĀRTUŽA aizstāvēs savu promocijas darbu par tēmu “Teopoētika latviešu tautasdziesmās un izvēlētos literāros darbos” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Recenzenti: Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte), Dr. theol. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte), Dr. hist. Kristīne Vaceka-Ante (Kārļa Universitāte, Prāga, Čehija).

Ar promocijas darba kopsavilkumu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā un LU portālā, kā arī LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē (www.tf.lu.lv > Pētniecība > Promocija). Jautājumu gadījumā, rakstiet uz e-pastu: ilze.stikane.tf@lu.lv.