Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.04.2017

Zinātnes nozare

Teoloģija un reliģiju zinātne

 

EKI līmenis

 

6

Programmas praktiskā īstenošana

Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmas realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Universitātes prasībām. Studijas notiek LU Teoloģijas fakultātē. Par studiju organizāciju atbild programmas administrācija - programmas direktors un lietvedis.

     Nodarbību plānojums. Lekcijas programmā notiek darba dienās no 8.30 līdz 16.30. Akadēmiskajā gadā ir divi semestri, kas katrs noslēdzas ar sesiju. Bakalaura darba parasti tiek aizstāvēti jūnija sākumā.

     Nodarbību formas un metodes. Studijas ir organizētas lekciju un semināru veidā, kā arī studējošiem ir jāveic patstāvīgs pētījums – bakalaura darbs. Pārsvarā lekciju darbs ir veidots interaktīvi, to uzdevums ir ievadīt problemātikā, metodoloģijā, bet arī apkopot rezultātus, kā arī iztirzāt noteiktu problēmu. Nodarbībās plaši tiek izmantotas tādas studiju metodes kā darbs pa pāriem un grupās, diskusija (plānota un spontāna), referāti, prezentācija, filma. Atsevišķos studiju kursos regulāri kā mācību metode tiek pielietota mācību ekskursija. Praktiskās teoloģijas priekšmetos studējošie veic arī lauka pētījumus. Bakalaura darbs tiek izstrādāts studiju pēdējā semestrī atbilstošās apakšnozares speciālista vadībā. Studējošais demonstrē tajā sava pētījuma rezultātus un studiju procesā apgūto metodoloģiju. Studiju valoda pamatā ir latviešu valoda, tomēr viespasniedzēju kursi, kā arī, ja programmā būtu vairāk nekā pieci ārvalstu studenti ari vairāki programmas kursi var tikt docēti angļu vai vācu valodā.

 

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursu ietvaros vērtēšanas sistēmu nosaka LU normatīvie dokumenti. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jākārto pārbaudījums, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījums ir nokārtots un studentam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par “4”. Pārbaudījumu formu un prasības kredītu iegūšanai katrs docētājs izstrādā individuāli, iekļaujot tos kursa aprakstā. Līdzās noslēguma pārbaudījumiem studenti katrā kursā kārto arī starppārbaudījumus.

      Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: darba kvalitāte; darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

      Darba kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar sekojošiem, TF Domes apstiprinātiem kritērijiem:

  • temata pieteikums (problēmas, mērķis un uzdevumi);
  • darba tēze un tās izvērsums;
  • izvēlētās metodikas atbilstība pieteiktajam pētījumam;
  • koncepcijas izstrāde un darba struktūra (vielas analīze un izklāsta loģika);
  • akadēmiskās literatūras izpēte un raksturojums;
  • bibliogrāfiski tehniskā precizitāte (norādes, bibliogrāfija, piezīmes, skaidrojumi, utt.);
  • interpretācija un temata apstrāde;
  • secinājumi un darbā formulētās tēzes pierādījumi;
  • darba novitāte;
  • darba aizstāvēšana un skaidrošana.

 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.