Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Teoloģija - maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.07.2017

Studiju virziens

Reliģija un teoloģija

 

Fakultāte

Teoloģijas fakultāte

 

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē

 

Tiesības uz tālākām studijām

 

Tiesības studēt doktorantūrā

Akreditācijas termiņš

 

22.05.2013 - 22.05.2019

 

Programmas direktors

Valdis Tēraudkalns

 

Programmas apjoms

 

80 KP jeb 120 ECTS

 

Programmas īstenošanas forma, ilgums

 

pilna laika: klātiene

4 semestri

 

Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī

 

studiju maksa gadā - 2000 EUR

Studiju vietu skaits uzņemšanai

2017.rudens semestrī

budžeta vietas - 12

2017.rudens semestrī

maksas vietas - 12

minimālais studējošo skaits - 10

Studiju uzsākšana

 

2017. rudens semestrī

 

Studiju organizācija

 

4 vakarus nedēļā no plkst. 16.30 vai 18.15.

 

Studiju valoda

 

Latviešu

Programmas mērķis un uzdevumi

Turpinot bakalaura programmas ievirzi uz pētniecību, Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē.

Uzdevumi:

  • sniegt iespējas padziļinātai teoloģijas un reliģiju zinātnē apakšdiciplīnu metodoloģijas un teoriju apguvei un to praktiskam pielietojumam;
  • veidot studiju vidi, kas sekmētu sekmīgu maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu;
  • sekmēt studējošo radošo spēju attīstību un motivēt labākos studentus tālākām studijām doktorantūrā;
  • atbalstīt studentu starptautisko apmaiņu;
  • veicināt starptautisku sadarbību teoloģijā un reliģiju zinātnē.

 

Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultātā tiek sagatavoti maģistra līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt:

Jomas specifiskās prasmes:

veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā;

kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās;

pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos;

iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai virzienā.

Pamata akadēmiskās prasmes:

analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;

izvēlēties un pielietot adekvātas metodes datu iegūšanai un raksturojumam;

pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.

Personības un pamatprasmes:

plānot savas mācības, efektīvi mācīties un apzināties savas mācīšanās stratēģijas, savienojot studijas ar profesionālo darbību;

piedalīties publiskās diskusijās, mācēt pamatot savu viedokli un ieklausīties citos viedokļos;

rezultatīvi strādāt dažāda veida komandās.

Uzņemšanas nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2016./2017. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

Kontaktinformācija

Teoloģijas fakultāte, Rīgā,  Raiņa bulv. 19

Studiju programmas direktors prof. Valdis Tēraudkalns, 164. telpa, tel. 67034433, e-pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv

Izpilddirektore Nelda Kikjauka, 162. telpa (dekanāts), tel. 67034441, 29193031, e-pasts: nelda@lu.lv

Informatīvais e-pasts: teoldept@lu.lv

 

Detalizēta informācija par studiju plānu pieejama šeit.