Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.04.2017

Zinātnes nozare

 

Teoloģija un reliģiju zinātne

 

EKI līmenis

 

7

Programmas praktiskā īstenošana

Studiju process programmā pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros bieži tiek pielietota analītiskās lasīšanas metode, ar kuras palīdzību studenti kopā ar pasniedzēju analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā svešvalodās), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Īpaša vieta tiek ierādīta pašu studentu prezentācijām, tādējādi īstenojot jaunākās pedagoģijas atziņas, kas par efektīvāku atzīst ne tik daudz tradicionālo frontālo pasniegšanas veidu, bet gan interaktīvo metožu pielietošanu. Šāda pieeja ļauj labāk īstenot holistiskas izglītības modeli, kas paredz ne tikai teorētisku zināšanu apgūšanu vienā šaurā jomā, bet arī kopsakarību veidošanas prasmju attīstīšanu, sasaisti ar praksi, kā arī sociālo prasmju pilnveidošanu.

      Atsevišķu kursu ietvaros studentiem ir iespēja piedalīties mācību ekskursijās – piemēram, kursā „Reliģijas socioloģija” studenti kopā par pasniedzēju apmeklē kādas kursā aplūkotas jaunas reliģiskas kustības dievkalpojumu vietu, kurā kustības pārstāvji pastāsta par kustības uzskatiem un rituāliem. Vēlāk nodarbībās tiek kopīgi izanalizēts apmeklējumā redzētais un dzirdētais.

      Plaši tiek izmantotas e-studijas (tajās ievietoti mācību materiāli un cita informācija studentiem). Mācību valoda ir latviešu, bet pasniedzēji ir gatavi vajadzības gadījumā (ārzemju studenti) elastīgi pielāgot studiju procesu tā, lai piedāvātu kursus angļu valodā.

 

Vērtēšanas sistēma

Studiju kursu ietvaros vērtēšanas sistēmu nosaka LU normatīvie dokumenti. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jākārto pārbaudījums, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījums ir nokārtots un studentam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par “4”. Pārbaudījumu formu un prasības kredītu iegūšanai katrs docētājs izstrādā individuāli, iekļaujot tos kursa aprakstā. Līdzās noslēguma pārbaudījumiem studenti katrā kursā kārto arī starppārbaudījumus.

      Maģistra darbi tiek vērtēti saskaņā ar LU “Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību”. Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām. Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: darba kvalitāte; darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

      Darba kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar sekojošiem, TF Domes apstiprinātiem kritērijiem:

  • temata pieteikums (problēmas, mērķis un uzdevumi);
  • darba tēze un tās izvērsums;
  • izvēlētās metodikas atbilstība pieteiktajam pētījumam;
  • koncepcijas izstrāde un darba struktūra (vielas analīze un izklāsta loģika);
  • akadēmiskās literatūras izpēte un raksturojums;
  • bibliogrāfiski tehniskā precizitāte (norādes, bibliogrāfija, piezīmes, skaidrojumi, utt.);
  • interpretācija un temata apstrāde;
  • secinājumi un darbā formulētās tēzes pierādījumi;
  • darba novitāte;
  • darba aizstāvēšana un skaidrošana.
 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.